Стан церебральної гемодинаміки у хворих з артеріовенозними мальформаціями головного мозку за даними ультразвукового дослідження

 

Вступ

Артеріовенозні мальформації (АВМ) відносяться до небезпечних захворювань судин головного мозку, що визначають несприятливий прогноз у хворих з цією патологією. Частіше за все АВМ зустрічаються у молодих людей. Метою дослідження було вивчення стану церебральної гемодинаміки у таких хворих для попередження можливих ускладнень при хірургічному, ендоваскулярному втручанні.

Матеріали та методи

Обстежено 80 хворих з АВМ головного мозку у віці від 8 до 65 років, середній вік - 28,1±1,5 років. Серед них чоловіків було 52, жінок - 28. Контрольну групу складали 30 практично здорових осіб, середній вік яких - 27,4±1,7 років. Діагноз АВМ головного мозку встановлений на підставі даних магнітно-резонансної томографії з ангіопрограмою та тотальної селективної ангіографії. Вивчення мозкового кровотоку в екстра- і інтракраніальних відділах брахіоцефальних артерій здійснювали за допомогою ультразвукового апарату HDI 5000 компанії ATL (США). Аналізували прохідність судин, їх геометрію, діаметр судин. Розраховували: пікову систолічну (Vps, см/с), максимальну кінцеву діастолічну (Ved, см/с) швидкості кровотоку, індекс пульсації (PI).

Результати

Результати вивчення швидкісних і спектральних показників кровотоку в екстракраніальних артеріях показали, що у хворих з АВМ великих (5-7 см) і гігантських (більше 7 см) розмірів середня лінійна швидкість кровотоку та РІ відрізнялися від значень у контрольної групи в 1,9 та 1,5 рази відповідно. Встановлено збільшення Vps і Ved не тільки на стороні ураження, але і на протилежній стороні. При АВМ від 3 до 5 см розходження Vps і Ved у порівнянні з контролем були менш вираженими. АВМ малих розмірів (до 3 см) істотно не впливали на швидкість кровотоку в екстракраніальних артеріях. Аналіз показників, що характеризують кровоток у інтракраніальних судинах, показав, що Vps та Ved в середній мозковій (СМА), передній мозковій (ПМА) і задній мозковій (ЗМА) артеріях навіть при невеликих АВМ були підвищені не тільки на стороні АВМ, але й в протилежній півкулі. В середньому, асиметрія кровонаповнення складала в СМА - 28,1 %, у ПМА - 29,7 %, у ЗМА - 18,5 %. Встановлено не тільки значне прискорення кровотоку

в артеріях, що живлять АВМ, але і так званий «феномен шунтування», що характеризується значним підвищенням (в основному за рахунок діастолічної) лінійної швидкості кровотоку пропорційно рівню артеріального скидання. Декомпенсація мозкового кровообігу, як правило, завершується ішемічним інсультом. В нашому дослідженні такі порушення були характерні для хворих з АВМ старше 40 років зі супутніми гіпертонічною та ішемічною хворобами серця. Приєднання іншої патології системи кровообігу збільшує вплив основного захворювання, значною мірою погіршує мозковий кровоток та роботу серця.

Висновки

Наявність артеріовенозного шунтування впливає на церебральну гемодинаміку в цілому, що виявляється зміною показників в магістральних судинах інтактної півкулі. Для попередження ускладнень при ендоваскулярному виключенні АВМ, як показали наші дослідження, необхідно мати конкретні дані не тільки про локалізацію і величину мальформації, але і про швидкості лінійного кровотоку в енктра- та інтракраніальних артеріях, реактивності судин мозку, як на стороні артеріовенозної мальформації, так і в інтактній півкулі.