Діагностична цінність індекса функціональної спроможності міокарда для оцінки глобальної функції міокарда у хворих із постінфарктним кардіосклерозом

 

Вступ

Для раннього виявлення серцевої недостатності та динамічного спостереження за хворими необхідні чіткі ехокардіографічні показники, які відображають водночас систолічну та діастолічну функцію міокарду. Таким показником є індекс функціональної спроможності міокарда (ІФСМ, індекс Теі), який поєднує в собі часові інтервали систоли та діастоли.Мета роботи - оцінити діагностичну вартість індекса міокардільної спроможності ЛШ (ІМС)- у хворих із постінфарктним кардіосклерозом. Матеріали та методи. Обстежили 87 хворих (75 чоловіків та 12 жінок) із перенесеним інфарктом міокарда (ІМ) із зубцем Q із клінічними ознаками серцевої недостатності 1-4 класу за NYHA Давність ІМ - від 3 місяців до 12 років. Середній вік хворих 56,7 ± 8,2. У контрольну групу ввійшли 23 здорові особи аналогічного віку (53,6 ± 10,6). Хворих поділили на групи із збереженою/помірно зниженою скоротливістю (ФВ? 40%, n=38) та із істотно зниженою скоротливістю ЛШ (ФВ< 40%, n=49). Всім обстежуваним провели повне

ехокардіографічне дослідження з визначенням кінцево-діастолічних розмірів ЛШ (КДР ЛШ) та ЛП, фракції викиду (ФВ). Виконали допплерографічне дослідження мітрального потоку із визначенням стандартних показників діастоли ЛШ (піки Е та А, співвідношення Е/А, тривалості DT та IVRT). ІФСМ (індекс Tei) визначали як співвідношення суми періодів ізоволюмічного скорочення і розслаблення до періоду вигнання крові з ЛШ. Порівняння параметрів у клінічних групах виконували за допомогою непарного t-тесту. Наявність кореляції між параметричними показниками встановлювали методом лінійної регресії. Результати подано як М±SD.

Результати

Хворі ІМ мали більші розміри ЛШ та ЛП, нижчу фракцію викиду. Показники діастолічного наповнення ЛШ (Е, А, Е/А, DT, IVRT) не відрізнялися між двома групами, що можна пояснити наявністю різних типів мітрального потоку у хворих, що перенесли ІМ. ІФСМ (Теі-індекс) був істотно вищий у групі хворих ІМ (0,54 ± 0,22 проти 0,29 ± 0,08, Р<0,05 у здорових). Хворі з порушеною систолічною функцією мали вищий індекс Теі порівняно з хворими із помірно зниженою/збереженою скоротливістю (0,60 ± 0,24 проти 0,40 ± 0,20, P<0,05). Виявили негативну кореляцію індекса Теі з фракцією викиду ЛШ (r=-0,50, Р<0,05). Виявили слабку негативну кореляцію індекса Теі з показниками DT та IVRT ЛШ. Вивчали діагностичну цінність Теі-індекса для ідентифікації серцевої недостатності (СН) 2 ф.к. і вище. Чутливість ІФСМ у діагностиці ХСН становила 72,0%, специфічність - 85,7%, позитивне передбачувальне значення - 88,9%, негативне передбачувальне значення - 64,3%. Чутливість Теі-індекса у

діагностиці систолічної дисфункції становила 72,5%, специфічність - 74,5%, позитивне предиктивне значення - 68,5%, негативне предиктивне значення - 73,2%.