Ехографічні критерії прогнозування патогенетичних варіантів обструкції сечоводу у дітей з гідронефрозом

 

Вступ

Проблема диференційної діагностики органічної та функціональної обструкції мисково-сечовідного сегменту (ОМСС ) у дітей за допомогою ехографічного дослідження залишається предметом дискусій. Метою роботи було визначення можливостей прогнозування патогенетичних варіантів ОМСС на підставі оцінки значущості структурних і функціональних параметрів.

Матеріали та методи

Матеріалом для аналізу були дані обстеження 80 ( 144 нирки) дітей, що за результатами ехографічної оцінки кваліфікувалися як ОМСС різного ступеня вираженості. Ультразвукові дослідження проводили на апараті SSD-1100 “Flexus” ALOKA ( Японія ), використовуючи датчики: із частотою 3,5 MHz в B- режимі та 2 MHz для доплеровської сонографії. Визначали: мінімальну, максимальну товщину паренхіми нирки, розміри чашечок та передньо-задній розмір ниркової миски з оцінкою їх параметрів в балах від 1 до 12 та індекс резистентності ( ІР ). Визначались статистично значущі параметри прогнозування наявності ОМСС - бальна оцінка ступеня ГН та рівень ІР >

0.70 , на підставі яких встановлювалася приналежність до низького, проміжного і високого ризику ОМСС та аналізувалася динаміка ступеня обструктивно-ретенційних змін та рівня ІР з терміном спостереження до 3-5 років.

Результати

З 17 випадків, відповідно до спрогнозованого низького ризику ОМСС, впродовж терміну спостереження показники ступеня пієлокалікоектазії ( ПКЕ ) і ІР суттєво не змінилися і становили: 2,35 + 0,27 і 3.50+ 0.99 балів ; 0. 69 + 0.01 5 і 0.67 + 0.0092 відповідно, ( p > 0.05 ), що обумовило відмову від операції. В 31 випадку, віднесеного до високого ризику ОМСС, оцінка ступеня ПКЕ становила 7.39 + 0.40 бали , а ІР - 0.72 + 0.009. Діти цієї групи були піддані хірургічному відновленню прохідності сечоводу. При оцінці післяопераційних даних встановлено суттєве покращення параметрів ПКЕ та ІР: 4. 52 + 0.73 бали та 0.68 + 0.01 відповідно, що свідчить про трансформацію високого ризику ОМСС до низького.В 32 випадках ризик ОМСС визначено, як проміжний: ступінь ПКЕ становила 6. 52 + 0.24 балів, але рівень ІР - 0.70 + 0.01, тобто ОМСС вважалася не доведеною,що зумовило подальший моніторінг дітей цієї групи.

Висновки

Інтегральна оцінка ехографічних структурних і функціональних параметрів дозволяє прогнозувати приналежність до груп ризику ОМСС та визначати її патогенетичні варіанти у дітей з гідронефрозом.