Показники матково- та фетаплацентарного кровотоку у вагітних з цукровим діабетом

 

Вступ

Цукровий діабет - найбільш розповсюджене ендокринне захворювання, частота якого у вагітних складає 0,5 % і має важливе медико-соціальне значення. Це визначається збільшенням числа пологів за цієї патології, великою частотою ускладнень вагітності і високими показниками перинатальної смертності. Виражена гормональна перебудова організму, обумовлена вагітністю, впливає на перебіг цукрового діабету і часто сприяє його швидкій декомпенсації, що значно погіршує умови розвитку плода і підвищує ризик виникнення ускладнень вагітності. Однак, дані літератури про особливості адаптації в системі мати-плацента-плід в умовах дефіциту інсуліну небаточисленні. Мета дослідження: вивчення особливостей матково-плацентарно-плодового кровообігу у вагітних з цукровим діабетом.

Матеріали та методи

У зв"язку з цим, нами обстежено 78 вагітних жінок з цукровим діабетом, з них 32 - з легкою ступінню захворювання та середньою без мікроангіопатій, 26 - з середньою ступінню з наявністю мікроангіопатій, та 20 - з важкою ступінню, контрольну групу склали 30 практично здорових вагітних. Досліження проводили за допомогою УЗ сканера "Aloka SSD-2000" трансабдомінальним датчиком з частотою сканування 3,5 МГц. Для вивчення матково-плацентарного і фетоплацентарного кровотоку реєстрували швидкість кровотоку в середньомозковій артерії, аорті та у венозному протоці плода, артеріях та вені пуповини, маткових артеріях, артеріях плаценти і стінки матки. Потім для кожної судини обчислювали пульсовий та резистентний індекси, об"ємний кровоток для вени пуповини.

Результати

З отриманих даних бачимо, що у групі з легким ступенем, а також при середньому ступені, але за відсутності ангіопатій, ознаки гіпоксії плода спостерігалися не частіше, ніж у практично здорових вагітних. У групі із середнім ступенем важкості і наявністю мікроангіопатії показники гемодинаміки погіршуються - крім підвищення ПІ та РІ в матковій артерії, артеріях стінки матки, та артеріях плаценті відмічався підвищений ПІ та РІ в басейні середньомозкової артерії та в артеріях пуповини, що свідчить про наявність гіпоксичних змін та початок порушення компенсаторних реакцій плоду. У групі із важким ступенем перебігу цукрового діабету виявлені ознаки діабетичної фетопатії і значні зміни показників матково-плацентарного та плодового кровотоку. У 14% вагітних даної групи відмічалась тенденція до зниження ІР та поява участків з персистуючим кровотоком у судинах басейну середньомозкової артерії та в артеріях пуповини, що свідчить про подальше порушення компенсаторних реакцій плоду. Також, слід відмітити

про зміни мікарду плоду, що спостерігалися у деяких вагітних з важким ступенем перебігу ЦД і проявлялися у вигляді потовщення серцевого м"язу.

Висновки

Виходячи з цього можна вважати що ступінь прояву змін гемодинаміки в матково-плацентарному та фето-плацентарному комплексах у вагітних з цукровим діабетом має пряму залежність від ступеня важкості захворювання, вираженності судинних уражень та стадії компенсації ЦД. Чим тяжче ЦД і чим більш виражені судинні ураження при ньому, тим більша частота ускладнень.