Використання кольорової допплерометрії в діагностиці доброякісних пухлин яєчників

 

Вступ

Проблема визначення характеру пухлинного процесу яєчника є надзвичайно актуальною в сучасній гінекології. Продовжується пошук методик, котрі б дозволили наблизитись до її вирішення.

Матеріали та методи

Обстежено 20 пацієнток репро-дуктивного віку з доброякісними пухлинами яєчників. Проводи-лись: трансабдомінальна ехографія, кольорова допплерографія, ім-пульсна допплерометрія. Використовували ультразвуковий аппарат Аloka SSD-2000 (Японія) з трансабдомінальним датчиком 3,5МГц. Ехографічно визначали локалізацію, розміри, ехоструктуру пухлини яєчника, оцінювали кількість та локалізацію кольорових локусів, ви-мірювали допплерометричні показники: швидкість кровообігу, індекс резистентності (ІR) та пульсаційний індекс (РІ). Дослідження проводились в проліферативну фазу менструального циклу.

Результати

Проведено допплерометричний моніторинг внутрішньопухлинного кровообігу в 9 фолікулярних, 6 ендометріоїдних, 3 дермоїдних, 2 параоваріальних (за даними морфологічних досліджень) кістах. Об'єм пухлин коливався від 15 до 100 см3. При картуванні судин в новооутвореннях діагностовано рівномірне помірне периферійне розміщення судинних елементів, що свідчило про доброякісний характер пухлин. У всіх обстежених допплерометричні показники внутрішньопухлинного кровообігу практично не залежали від розміру пухлини та її гістотипу. Для них були характерними низька швидкість та висока резистентність артеріального кровообігу (ІR = 0,38-0,56). В фолікулярних кістах кольоровим допплером реєструвались поодинокі кольорові сигнали від розміщених в капсулі судин. У випадку ендометріоїдних кіст допплерографічно візуалізувався "бідний" периферійний кровообіг в судинах товстої капсули новоутворення. Параоваріальні кісти були аваскулярні, кровообіг виявлявся в структурі яєчника, що ехографічно візуалізувалось

у вигляді окремо розміщеного анатомічного утвору. При наявності дермоїдної кісти мав місце помірний кровообіг тільки в здоровій яєчниковій тканині.

Висновки

Таким чином, проведені нами дослідження свідчать про наявність

"бідного" периферійного кровообігу, низької швидкості кровотоку та високої судинної резистентністі в судинах доброякісних новоутворень яєчників, що фактично не залежать від розміру пухлини.Кількісна оцінка допплерограм поступається за інформативністю візуальній оцінці кровообігу за допомогою кольорового допплерівського картування.