ДІАГНОСТИКА МУЛЬТИФОКАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ РІЗНИХ АРТЕРІАЛЬНИХ БАСЕЙНІВ

Гладка Л.Ю., Глухенький Є.В., Боярський В.Г.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л.Шупика,

Науковий Центр радіаційної медицини АМН України. Київ.


Вступ. Основними причинами смерті населення в даний час є серцево-судинні захворювання, причиною яких є атеросклероз і які вийшли на перше місце в структурі смертності після злоякісних новоутворень


Мета роботи: оцінити локалізацію атеросклеротичного ураження судин і його вплив на стан в різних артеріальних басейнах на основі застосування не інвазивних ультразвукових методик, оцінити стан судин у хворих з ураженням сполучної тканини.


Матеріали і методи: Обстежено 138 хворих, вік хворих коливався від 36 до 70 років. У 20% хворих мало місце ураження трьох і більше судинних артеріальних басейнів, атеросклероз виявили у 64% хворих, у решти захворювання сполучної тканини. Проведено ультразвукове допплерівське дослідження БЦА артерій з вивченням КІМ сонної артерії, наявності АБ, стану після каротидної ендартеректомії (КЕ), стану артерій нижніх кінцівок і черевної аорти. Оцінювали степінь ішемії нижніх кінцівок за величиною основних ультразвукових спектральних параметрів, даних ангіографії.

Основним методом лікування аневризми черевної аорти (АЧА) залишається відкрита хірургічна операція. Ризик розриву АЧА збільшується, якщо аневризма з початковими її розмірами за даними УЗД є 5-6 см, збільшення її величини зростає – до 20% в рік, з початковим розміром понад 7см - 30-50% в рік. В середньому АЧА збільшується на 0,2- 0,5 см за рік. Головним чинником, який може передбачити розрив аневризми є стан стінки аневризми за даними УЗД, що дозволило прогнозувати подальший розвиток процесу. Немаловажним для хірурга є інформація про прохідність брижової артерії, стан здухвинних артерій, їх деформація, наявність додаткової ниркової артерії є протипоказами до стентування АЧА. Встановлено при біопсії шкіри у хворих з системними захворюваннями наявність навколо судин мікроциркуляторного русла збідненої лімфоїдної інфільтрації зі склеротичними змінами їх стінок, це дозволило підтвердити раннє розпізнавання атеросклеротичних змін у цих хворих.


Висновки: неінвазивність методу УЗД, можливість повторних досліджень, та можливість дослідження після оперативних втручань, великий об’єм та якість отриманої інформації про характер та величину ураження судинного русла є перевагами у порівнянні з рентгенконтрастною ангіографією, роблять метод УЗД пріоритетним в діагностиці периферичних судинних порушень. Від правильно оціненої ситуації залежать результати лікування і прогноз ендоваскуляного лікування, КЕ, а також віддалених результатів. Завданням променевих методів діагностики є надання клініцистам точних даних для можливості прийняття вирішення тактики лікування хірургічного або ендоваскулярного методу.