ЛАЗЕРНА ДОППЛЕРІВСЬКА ФЛОУМЕТРІЯ У ДІАГНОСТИЦІ ПОРУШЕНЬ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО КРОВОТОКУ У ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ

Гончаренко Н.І., Лук’янова І.С.

ДУ"Інститут педіатрії акушерства і гінекології АМН України", Київ


Вступ. Вивчення мікроциркуляції згідно з сучасними даними про етіологію, патогенез та морфологію бронхіальної астми має велике значення і надає уяву про додаткові механізми порушення гемодинаміки, яка впливає на вентиляційну спроможность легень.

Хронічна гіпоксія, альвеолярна гіперкапнія, хронічний запальний процес бронхіального дерева обумовлює довготривалу вазоконстрикцію, прискорення кровотоку, в результаті чого зростає напруга зсуву, підвищується трансмуральний тиск і тонус судин. Це є основними факторами, що призводять до пошкодження ендотелію, неконтрольованої проліферації ендотеліоцитів та адвентиціального шару, мускуляризації та гіперплазії артеріол, активації фіброгенезу. В подальшому це веде до розвитку таких грізних ускладнень, як ателектази, пневмоторакс, бронхоектази, легенева гіпертензія.


Матеріали та методи. Обстежено 50 дітей віком від 6 до 15 років: з них – 30 дітей хворих на бронхіальну астму (БА), 20 здорових дітей – група контролю.

Вивчення стану гемомікроциркуляції проводилось за допомогою методу лазерної допплерівської флоуметрії на апараті „ЛАКК-02” (Росія, НЛП „ЛАЗМА”). Лазерна допплерівська флоуметрія (ЛДФ) є сучасним неінвазивним методом в області функціональної діагностики периферичного кровообігу.


Результати. За даними ЛДФ у дітей з БА виявлено три гемодинамічні типи: спастичний (40%), гіперемічний (23,3%) та нормоциркуляторний (36,7%). Діти з хронічними захворюваннями бронхолегеневої системи мали вищі показники загального рівня мікроциркуляції у порівнянні з групою контролю, що може свідчити про наявність запального процесу та системне залучення мікросудин в патогенез даного захворювання.

Проведення оклюзійної проби дозволило оцінити функціональний стан ендотелію на рівні мікросудин. Час досягнення максимального кровотоку під час реактивної гіперемії та час напіввідновлення кровотоку у дітей досліджуваної групи достовірно подовжені (р<0,05). Це зумовлене порушенням балансу між синтезом та обміном вазодилататорів і вазоконстрикторів. Збільшення синтезу вазоконстрикторів та зменшення вазодилататорів свідчить про порушення регуляції периферичного кровотоку – одного із показників виявлення ендотеліальної дисфункції. Це підтвержує також показник резерву капілярного кровотоку (РКК), який підвищується при спазмі мікросудин докапілярної ланки в стані спокою. РКК у дітей з БА достовірно підвищений (р<0,05).


Висновки. У дітей з бронхіальною астмою мають місце порушення на рівні мікроциркуляторного русла, які корелюють з ступенем важкості стану та активністю процесу.

Виявлені порушення реактивності мікросудин у дітей з БА свідчать про наявність ендотеліальної дисфункції при даній патології.

Лазерна допплерівська флоуметрія є неінвазивним та високо чутливим методом дослідження мікроциркуляції, який надає можливість виявляти особливості порушеннь гемодинаміки на рівні мікросудин при хронічних захворюваннях бронхолегеневої системи у дітей.