УЛЬТРАЗВУКОВА ОЦІНКА МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ ТА ІХС

Харченко О.О., Кучеренко Н.О., Татьяненко О.В. Андрієнко В.Г.

УкрДерж НДІМСПІ, Дніпропетровськ


ВСТУП. У хворих на ІХС та гіпертонічну хворобу (ГХ) особливості ремоделювання судинного русла головного мозку багато в чому визначають вірогідність розвитку церебро-васкулярних ускладнень.


МЕТА. Метою дослідження було вивчення церебро-васкулярної реактивності у хворих з ІХС, що перенесли гострий інфаркт міокарда та у хворих на ГХ.


МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Дуплексне сканування (ДС) проводилося у В-режимі, імпульсному та кольоровому допплерографічних режимах, а також в режимі енергетичного доплеру. Транскраніальна допплерография (ТКД) виконувалася з використанням імпульсного датчика з частотою 2 Мгц по стандартній методиці у поєднанні з проведенням навантажувальних функціональних проб (апное, гіпервентиляція). Вимірювали діаметр загальних сонних (ЗСА) і внутрішніх сонних (ВСА) артерій, товщину комплексу інтима-медіа (КІМ). Оцінювалася частота патологічних звитостей хребетних і сонних артерій, ступінь стенозування сонних артерій в екстракраніальном відділі. При проведенні проб визначалися: максимальна і середня швидкості в середньомозковій артерії (СМА), динамічні показники зміни швидкості кровотоку в СМА.


РЕЗУЛЬТАТИ. Обстежено 34 пацієнти, з них - 20 хворих з ІХС, що перенесли інфаркт міокарда (1 група), середній вік 53,0+2,8 років і 14 хворих з ГХ 2 ст. (2 група), середній вік 52,7+3,6 року. Контрольну групу склали 13 здорових осіб у віці від 30 до 45 років. За даними дослідження в першій групі діаметр ЗСА склав 6,1+0,4 см., діаметр ВСА – 5,6+0,2 см., КІМ – 0,11+0,06 см. Середнє значення ступеня звуження просвіту магістральних артерій голови по групі склало 47%. Патологічна звитість сонних артерій була виявлена в 19% випадків, хребетних - в 31% випадків. У контрольній групі розміри ЗСА були 5,7+0,3 см., ВСА – 5,4+0,2 см., КІМ - 0,05+0,04 см. Максимальне значення пікової швидкості по СМА склало 77,0+14,0 см/с., середнє, - 49,3+8,0 см/с., (у контрольній групі відповідно – 96,0+15,0 см/с. і 74,2+12,0 см/с.), індекс зрушення порогу ауторегуляции (ІЗПА) - 1,74+0,01 (у контрольній групі - 1,16+0,01), і індекс церебро-васкулярної реактивності (ІЦВР) – 0,68+0,01 (у контрольній групі – 0,78+0,01).

У другій групі діаметр ЗСА і ВСА склав відповідно 7,0+0,4 см. і 6,7+0,2 см., КІМ – 0,16+0,04 см. Стеноз сонних артерій в екстракраніальном відділі більше 20% наголошувався в 19% випадків, більше 50% - в 7,6% випадків, середнє значення ступеню стенозу по групі - 44,3%. Патологічна звитість сонних артерій зареєстрована в 24% випадків, хребетних артерій - в 46,3% випадків. Максимальне значення пікової швидкості по СМА склало 91,0+12,0 см/с., середнє, - 63,2+9,0 см/с., ІСПА – 1,35+0,01, ІЦВР – 0,54+0,01.


ВИСНОВОК. Отримані дані вказують на те, що як при ІХС, так і при ГХ має місце ремоделювання судин головного мозку, яке виражається в першу чергу в збільшенні діаметру ЗСА і ВСА порівняно з контрольною групою (р<0,05). При цьому ступінь стенозування судин в обох групах був приблизно однаковим, проте частота стенозів була вища у хворих ІХС. При дослідженні мозкового кровотоку було виявлено зниження максимальних і середніх швидкостей кровотоку по СМА у хворих на ІХС і ГХ порівняно з контрольною групою, причому у пацієнтів з ІХС ступінь зниження був більш значущим. При оцінці ауторегуляції мозкового кровотоку спостерігалося виразне переважання констрикторних реакцій у хворих з ІХС порівняно з нормою, а також деяке зниження церебро-васкулярної реактивності. У обстежених з ГХ відзначалося значне зниження церебро-васкулярної реактивності з переважанням вазодилатаційних реакцій в порівнянні з контрольною групою і групою хворих на ІХС.