Дослідження сегментарної деформації міокарда лівого шлуночка у практично здорових осіб ехокардіографічною методикою спекл-трекінг

Колесник М.Ю.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. На сьогодні оцінка сегментарної кінетики лівого шлуночка традиційно здійснюється за допомогою індексу порушень локальної скоротливості. Недоліками цього показника є якісний спосіб його визначення та погана відтворюваність між різними дослідниками. Метод двовимірної спекл-трекінг ехокардіографії дозволяє проводити оцінку реґіонарної скоротливості, досліджуючи локальну деформацію будь-якого сегмента міокарда. Технологія є незалежною від кута сканування та дозволяє визначати деформацію навіть апікальних сегментів, що традиційно вважаються малодоступними для дослідження. На етапі впровадження методики важливим є встановлення нормативних показників деформації серед здорової популяції.

Мета дослідження – визначити особливості сегментарної деформації міокарда лівого шлуночка у практично здорових осіб.

Матеріал та методи. У дослідження було залучено 40 практично здорових осіб у віці від 16 до 28 років (середній вік 21,5±2,47 років). Обстеження проводилося на базі навчально-наукового медичного центру “Університетська клініка» Запорізького державного медичного університету. Виконувалася стандартна трансторакальна ехокардіоскопія за загальноприйнятою методикою на ультразвуковому діагностичному приладі My Lab 50 («Esaote», Італія). Здійснювався запис кліпів у апікальній чотирьохкамерній позиції при синхронізації із електрокардіограмою. Визначали сегментарну та глобальну поздовжню деформацію лівого шлуночка. Дослідження виконували в режимі off-line за допомогою інтегрованого до ультразвукового приладу пакету програм Xstrain («Esaote», Італія). Статистичний аналіз даних проводили із використанням пакету програм «Statistica 6.0» («Statsoft», США).

Результати. Показники поздовжньої деформації міжшлуночкової перегородки у базальному, медіальному та апікальному сегментах склали, відповідно, -16,2±4,64%, -17,5±3,24% та -22,3±5,22%. Відзначалася достовірна вища деформація у апікальному сегменті у порівнянні із іншими сегментами лівого шлуночка. При дослідженні деформації бокової стінки у аналогічних сегментах отримано такі дані --18,2±5,29%, -17±3,24% та -17,3±7,52%. Статистично значущих відмінностей у особливостях деформації між сегментами бокової стінки не зареєстровано. Глобальна поздовжня деформація лівого шлуночка у практично здорових осіб становила -18,7±2,27%. Коефіцієнт кореляції цього показника із фракцією викиду лівого шлуночка за методом Simpson склав 0,97 (р<0,001).

Висновки. Двовимірна спекл-трекінг ехокардіоскопія є новим сучасним методом оцінки глобальної та локальної кінетики міокарда. Після встановлення особливостей деформації міокарда у практично здорових осіб перспективним виглядає застосування цієї технології при різних кардіоваскулярних захворюваннях.