Моделювання методом покрокового регресійного аналізу морфометричних сонографічних показників селезінки в залежності від показників загальної конституції у практично здорових жінок першого зрілого віку

Антонець О.В.1, Прокопенко С.В.2, Іванов І.Ю.3, Белік Н.В.2
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня1,
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова2,
Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер3

Вступ. Більшість нормативних показників морфометричних сонографічних параметрів органів людини та формул для прогностичного підрахунку їх належного об’єму, маси та лінійних розмірів отримані як середні значення певних вибірок здорових людей, або враховують тотальні показники тіла (зріст, маса тіла) та похідні від них (площа поверхні тіла). Індивідуальний підхід до здорової, або хворої людини вимагає пошуків визначення норми для більш вузьких груп населення, наприклад, певних типів конституції, а, в ідеалі – індивідуальної норми з урахуванням конституційних, антропометричних особливостей певної особи.

Мета. Розробити регресійні моделі індивідуальних сонографічних параметрів селезінки в здорових міських жінок Поділля першого зрілого віку, в тому числі різних соматотипів, з урахуванням їх антропометричних та соматотипологічних особливостей.

Матеріали та методи. Дослідження лінійних морфометричних параметрів селезінки проведене в 147 практично здорових жінок віком від 21 до 35 років з використанням діагностичної ультразвукової системи Voluson 730 Pro (Австрія) за загальноприйнятою методикою [Митьков и др., 1996]. Визначали довжину, товщину, висоту селезінки, вираховували об’єм селезінки. Антропометричне обстеження виконане за В.В. Бунаком [1941]; абсолютну кількість жирового, кісткового і м’язового компонентів маси тіла розраховували за формулами J. Matiegka [1921] та м’язовий компонент додатково – за формулами Американського інституту харчування [Heymsfield, 1982]; оцінку соматотипу проводили за математичною схемою J. Carter i B. Heath [1990]. Побудова регресійних моделей морфометричних параметрів селезінки, проведена в пакеті “STATISTICA 5.5” (ліцензійний № AXXR910A374605FA) з використанням методу покрокового регресійного аналізу.

Результати. Встановлено, що всі розміри й об’єм селезінки в жінок загалом, без урахування конституційних типів, залежать від сумарного комплексу антропометричних і соматотипологічних ознак менше, ніж на 50% (RI<0,50), що робить недоцільним їх застосування в практичній медицині. Після розподілу жінок на групи осіб різних за соматичними типами побудовані наступні достовірні моделі сонографічних морфометричних показників селезінки в залежності від антропометричних показників: для жінок мезоморфного соматотипу – довжина (RI=0,604), товщина (RI=0,660), об’єм (RI=0,638); для жінок ектоморфного соматотипу – довжина (RI=0,811), висота (RI=0,755), товщина (RI=0,854), об’єм (RI=0,831); для жінок ендо-мезоморфного соматотипу – товщина (RI=0,692), об’єм (RI=0,561); для жінок збалансованого соматотипу довжина (RI=0,628), висота (RI=0,568), товщина (RI=0,765), об’єм (RI=0,617).

Висновки. Для коректної оцінки стану селезінки в нормі і при різних патологічних станах організму, які можуть супроводжуватися змінами розмірів даного органу, доцільно враховувати не тільки віковий період онтогенезу й належність до певної статі, але й соматичний тип індивідууму.