Модуль пружності тканин опорної поверхні стопи як показник трофіки нижньої кінцівки

Лябах А.П., Міхневич О.Е., Пятковський В.М., Зінченко В.В., Климчук Л.І.
ДУ «ІТО НАМНУ», Київ

Вступ. Порушення трофіки стопи проявляється змінами фізико-хімічних властивостей опорних тканин (ОТ) стопи, наслідком чого є атрофія жирових клітин та фіброзування сполучнотканинного каркаса. Фіброзування проявляється потовщенням септ, фрагментацією еластинових волокон та більш темним, ніж в нормі, їх забарвленням. Характерно, що ці зміни однотипні при хронічній ішемії, нефропатіях, гіпертонічній хворобі, ряді системних захворювань сполучної тканини, а також фізіологічному старінні, що відображує універсальність патогенезу трофічних розладів.

Мета. Визначити значення модуля пружності тканин опорної поверхні стопи в якості показника трофіки нижньої кінцівки при глибоких трофічних розладах.

Матеріали та методи. В умовах ДУ «ІТО НАМНУ» проведене вимірювання механічних характеристик ОТ п’яткової ділянки у 39 хворих з глибокими трофічними розладами на грунті облітеративних ангіопатій: 29 хворих з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу (58 стоп), 10 – з облітеруючим атеросклерозом (ОА) судин нижньої кінцівки (19 стоп). Контрольну групу склали 28 волонтерів (56 стоп), що не мали будь-яких скарг на нижні кінцівки.
Для дослідження використали саморобний пристрій для стандартизованого вимірювання товщини ОТ п’яткової ділянки стопи та ультразвуковий апарат Siemens Sonoline G-50 з лінійним датчиком 7,5 МГц. Проводили вимірювання відстані від дистальної точки кортикального шару п’яткової кістки та поверхнею шкіри без навантаження та при навантаженні гирею 5 кг. Отримані данні заносили в електронну таблицю Exel 2003, визначали значення модуля пружності, середнє значення, стандартну похибку, стандартне відхилення, для виміряних показників – коефіцієнт варіації.
Статистичний аналіз проводили для модуля пружності (Е) з метою визначення суттєвої різниці середніх значень в нормі, при цукровому діабеті та облітеруючому атеросклерозі при збереженні опороздатної кінцівки та у випадках високої ампутації.

Результати. По результатам розрахунків відмінності між значеннями Е в нормі, при ЦД та ОА є суттєвими, тоді коли відмінності між значеннями Е при ЦД та ОА несуттєвими. Середні значення Е в нормі, при ЦД та ОА склали 1,245+0,009, 1,883+0,076 та 1,967+0,063 кг/см2 відповідно. Розрахунки проведені в рамках однофакторного дисперсійного аналізу в підгрупах хворих з збереженням опороздатності та високою ампутацією нижньої кінцівки в межах дослідних груп хворих з ЦД та ОА показали досить сильний та вирогідний вплив значення модуля пружності на збереження опороздатності нижньої кінцівки.

Висновки. Порушення трофіки на грунті різних патологій проявляється збільшенням модуля пружності ОТ, що дозволяє використовувати цей показник в якості діагностичного критерію. Доведення того факту, що при певних значеннях модуля пружності збереження опороздатності неможливе може виступати в якості прогностичного критерію.