Ендотеліальна дисфункція у хворих на хронічні гепатити при узд плечової артерії

Динник О.Б, Мишанич О.М, Валішевський О.В.

Київ

Медичне науково-практичне об"єднання "Медбуд"

Кафедра радіології Київської медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика

 

Вступ

Найпотужнішим джерелом NO в організмі є судинний ендотелій. Встановлено, що в гепатоцитах знаходиться і експресується ген індуцибельної NO-синтетази (iNOS). Ці клітини мають здатність продукувати NO у відповідь на системне запалення, що супроводжується змінами в метаболічних процесах печінки, які найчастіше корелюють з активністю амінотрансфераз в плазмі або підтверджуються гістологічно.

Важлива роль NO при системних ураженнях печінки. Виявлено як позитивні так і негативні ефекти NO. NO захищає печінку від пошкодження, але може виступати і як канцероген. Разом з тим, підвищення рівня NO спостерігається і при хронічних гепатитах, особливо вірусної етіології. Також вважається, що при гострих порушеннях в печінці підвищення рівня iNOS в гепатоцитах має гепатопротекторний вплив.

Мета

Метою нашого дослідження стало УЗ вивчення стану потокзалежної вазодилатації в ПА та периферійного кровотоку у хворих на хронічні гепатити.

Матеріали та методи

Нами було обстежено 23 хворих з діагнозом хронічний гепатит за класифікацією МКХ-10 (8 жінок і 15 чоловіків), середній вік (40,3±4,1р.), що перебували на стаціонарному лікуванні в МНПО "Медбуд". Діагноз хронічного гепатиту підтверджувався лабораторними та інструментальними методами дослідження. Пацієнти не отримували терапію нітратами. Група контролю складала 11 здорових осіб.

Функцію ендотелію оцінювали за методикою, запропонованою Celermajer D. S. та співавторами (1992), яку було вдосконалено за допомогою пристрою та спеціальної програми розробленою компанією "Радмір" для обрахунку показників. Дослідження проводили вранці натще, використовуючи ультразвукові системи EnVisor C HD та HD 11 (Philips MS) з широкосмуговим лінійним датчиком високої точності в діапазоні частот 3 - 12 МГц.

Контроль артеріального тиску (АТ) здійснювався перед дослідженням і протягом дослідження на першій, третій і п"ятій хвилині за допомогою автоматичного цифрового вимірювача артеріального тиску і пульсу - Samsung SBM-600F.

Дослідження починали після 10-хвилинної адаптації пацієнта в горизонтальному положенні в приміщенні, де кондиціонером підтримувалась постійна температура повітря (22-24°С). За методикою, для реєстрації параметрів ПА візуалізували її найбільший діаметр в поздовжньому розрізі на 2-15 см вище ліктьового згину безперервно до і після проби з реактивною гіперемією протягом 5 хвилин (на 30-ій секунді і 1, 2, 3, 4, 5-ій хвилинах).

Манжету сфігмоманометра накладали на передпліччя та накачували її для створення оклюзії до тиску на 50 мм рт.ст. більше за систолічний АТ. Тривалість фази оклюзії складала 5 хвилин. Під час проведення обстеження особлива увага зверталась на допплерометричні показники.

Результаты

Дослідженням встановлено, що початковий діаметр ПА у хворих на хронічні гепатити склав 3,69±0,6 мм (p<0,05), діаметр після проби зростав - до 3,83±0,6 мм (p<0,05). Приріст склав усього 3,9±0,5% (p<0,01), від початкового діаметру. В контрольній групі (КГ) - 7±2,2% (p<0,01). Індекси периферичного опіру знижувались: резистивний індекс (RI) до проби був 0,90±0,07, після проби - 0,84±0,05; пульсативний індекс ( PI) до проби - 5,1±0,04, після проби - 4,2±0,02. Vps до проби була 81,45±12,2 см/с, після проби відмічалося збільшення Vps до 121,37±11,4 см/с (p<0,01). Підвищення швидкостей кровотоку в ПА в фазу реактивної гіперемії спостерігали як в КГ, так і у хворих ХГ. Однак у відповідь на підвищення швидкостей приріст діаметру ПА у хворих ХГ був значно менший, ніж в КГ. Таким чином, при збільшенні швидкості кровотоку майже в 1,3 рази у хворих ХГ не відбувається адекватного зростання ендотелійзалежної вазодилятації.

Висновки

  1. У хворих на хронічні гепатити має місце недостатня ендотелійзалежна вазорегуляція у ПА, що може вказувати на порушення ендотеліальної функції.
  2. Ехографічне дослідження судин дозволяє провести об"єктивну інструментальну оцінку ураження функції ендотелія у хворих на хронічний гепатит.
  3. Аналіз допплерометричних показників є більш чутливим критерієм оцінки функції ендотелія в порівнянні з вимірюванням приросту діаметра.