Вернигородський В.С., Вернигородський С.В.

м. Вінниця, Україна

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

 

Вступ

Відомо, що частота ішемічного інсульту при цукровому діабеті (ЦД) підвищується в 3-6 разів порівняно з подібними показниками в осіб того ж віку без порушень вуглеводного обміну. Ризик виникнення атеротромботичного інсульту підвищується при ЦД внаслідок прискореного розвитку атеросклерозу дрібних парамедіальних пенетруючих артерій та утворення бляшок в сонних артеріях. Тому клініко-патоморфологічне дослідження судин мозку має важливе практичне значення для розуміння патогенезу діабетичної енцефалопатії та церебро-васкулярної недостатності у хворих на ЦД 2 типу.

Мета дослідження

На основі комплексного клініко-морфологічного дослідження вивчити стан церебральних судин у хворих на ЦД 2 типу.

Матеріали та методи

Проведено обстеження 56 хворих на ЦД 2 типу у віці від 40 до 65 років, з тривалістю захворювання від 5 до 20 років. Дуплексне сканування (ДС) судин мозку виконувалось на апараті SonoAce-6000 С фірми "Medison" з використанням лінійного датчика з частотою 7,5 МГц в В-режимі, імпульсному і кольоровому допплерографічному. Методом ДС вимірювали діаметр загальних сонних (ЗСА), внутрішніх сонних артерій (ВСА), товщину комплексу інтима-медіа (ТІМ). Патоморфологічні дослідження церебральних судин виконані у 50 померлих хворих на ЦД.

Результаты

У більшості хворих на ЦД 2 типу (92%) відмічалось потовщення комплексу інтима-медіа з дифузним рівномірним підвищенням його ехогенності, місцями втратою диференціювання на шари (Р<0,05). У 25% випадків на ВСА та у 46,6% - в ділянці біфуркації були виявлені різної будови атеросклеротичні бляшки: нвпівконцентричні, які стенозували судини на 25-30%, та концентричні, що зменшували просвіт судин на 50% і більше та носили двобічний характер. При дослідженні внутрішніх яремних вен відмічалось збільшення їх діаметру, що супроводжувалось у більшості хворих (69,5%) зниженням швидкості параметрів кровотоку в них та явищами ускладненого венозного відтоку з порожнини черепа.

Виявлені нами клініко-інструментальні зміни церебральних судин підтверджувалися патоморфологічними дослідженнями судин у померлих хворих. Так, на всіх ділянках каротидного та вертебро-базилярного басейнів виявлені прояви аторосклеротичного процесу у вигляді ліпосклеротичних та атероматозних бляшок. Стенозування екстракраніальних артерій виявлено у 59% померлих, де виявлялися як критичні поодинокі (звуження просвіту судини

>75%), так і тандемні варіанти стенозу, частіше в системі ВСА.

Висновки

Проведені клініко-інструментальні і патоморфологічні дослідження церебральних судин свідчать про генералізований, множинний та специфічний характер ураження їх при ЦД 2 типу.

Впровадження у клінічну практику ультразвукової допплерографії дозволить на ранніх стадіях діагностувати атеросклеротичні зміни в судинах і цим самим попереджувати таке тяжке ускладнення ЦД як ішемічний інсульт.