ДОППЛЕРОМЕТРИЧНІ КРИТЕРІЇ ПОСТГІПОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ ЦНС У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Головченко О.В.

Київ. ІПАГ АМН України


Вступ. В інтранатальному періоді несприятливий перебіг пологів викликає погіршення мозкового кровообігу і розвиток внутрішньочерепних крововиливів у новонароджених, як наслідок гіпоксично-ішемічних чинників. Внаслідок гіпоксії порушується гомеостаз організму, що веде до відсутності здатності до ауторегуляції мозкового кровотоку, в результаті чого мозковий кровоток пасивно слідує за змінами центральної гемодинаміки, а нестабільність кровотоку у басейні середньомозкової артерії може призводити не тільки до посилення ішемії головного мозку, а й до внутрішньомозкових крововиливів після народження дитини.


Матеріали та методи. Нами було обсте6жено 125 новонароджених, які перенесли гостру асфіксію під час пологів та були оцінені по шкалі Апгар у 2-4бали. Нейросонографія з допплерометрією у басейні передньомозкової (ПМА) та середньомозкової артерії (СМА) проводилась через одну годину після народження, через 24 години після народження та на п’яту добу життя. Контрольну групу складали 20 здорових новонароджених.


В результаті дослідження нами встановлена закономірність між різким підвищенням пульсового та резистентного індексів у басейні СМА та ПМА (ПІ-1,69; РІ-0,8) у перші години життя з подальшим розвитком внутрішньошлуночкових крововиливів 2-3ст у перші дві доби життя. У новонароджених з низькими показниками пульсового та резистентного індексів у басейні СМА та ПМА (ПІ-0,8; РІ- 0,43) у перші години життя спостерігався розвиток перивентрикулярних лейкомаляцій .


Висновки. Допплерометрія у басейні СМА та ПМА доцільна у новонароджених з гострою асфіксією у перші години життя, для розробки стратегії лікування, та попередження виникнення геморагічних та ішемічних ускладнень.

Підвищення пульсового та резистентного індексів ПІ>1,65 та РІ>0,80 у басейні СМА є показниками високого ризику геморагічних ускладнень.

Зниження ПІ <0,8 та РІ <0,5 є показниками високого ризику геморагічних ускладнень.