РАННЯ ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕННЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБІГУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Вернигородська М.В., Вернигородський В.С., Фетісова Н.М., Вернигородський С.В.


Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, Вінниця, Україна


Вступ. Цукровий діабет (ЦД) є встановленим чинником ризику розвитку серцево-судинних захворювань, насамперед інфаркту міокарда і церебрального інсульту. Тому рання діагностика серцево-судинних ускладнень при ЦД має важливе практичне значення для їх профілактики та лікування. Метою нашого дослідження було вивчення функціонального стану екстракраніальних судин головного мозку у хворих на ЦД 2 типу.


Матеріали та методи. Проведено обстеження 86 хворих на ЦД 2 типу середньої важкості у віці від 40 до 65 років, з тривалістю захворювання від 5 до 20 років. Дуплексне сканування (ДС) судин мозку проводилось на апараті SonoAce-6000 C фірми Medison з використанням лінійного датчика з частотою 6 – 7,5 МГц в В-режимі, імпульсному і кольоровому допплерографічному, а також у режимі енергетичного допплера. Методом ДС вимірювали діаметр загальних сонних (ЗагСА), внутрішніх (ВСА) та зовнішніх (ЗовнСА) сонних артерій, внутрішніх яремних вен, товщину комплексу інтима-медіа (ТКІМ). Оцінювали частоту і характер патологічних звивистих хребцевих і сонних артерій, локалізацію та протяжність бляшок, ступінь стенозування сонних артерій в екстракраніальному відділі. При аналізі допплерограми оцінювали систолічну (Vs), діастолічну (Vd) лінійні швидкості, їх співвідношення (S/D), середню (Vmean) швидкість, індекс резистентності (RI) та пульсаційний індекс (РІ).


Результати. Наші дослідження показали, що у хворих на ЦД 2 типу діаметр ЗСА склав 7,6+0,3 мм, ВСА – 5,8+0,2 мм (в контролі відповідно – 5,4+0,1 мм та 4,5+0,1 мм, Р<0,05). У більшості хворих на ЦД 2 типу (92%) відмічалось потовщення комплексу інтима-медіа – 1,4+0,02 мм (в контролі 0,92+0,01, Р<0,05). Середнє значення ступеня звуження мозкових артерій становило 48%. У 25% випадків на внутрішній сонній артерії та у 46,6% в ділянці біфуркації були виявлені різної будови атеросклеротичні бляшки: напівконцентричні, які стенозували судини на 25-30% та концентричні, що зменшували просвіт на 50% і більше. Виявлені атеросклеротичні бляшки частіше зустрічались у хворих на ЦД 2 типу у віці від 50 до 60 років, з тривалістю захворювання від 10 до 20 років, і носили двобічний характер. Разом з тим, в контрольній групі в тій же віковій категорії ці зміни зустрічались набагато рідше (Р<0,05), що підтверджує думку вітчизняних та зарубіжних авторів, що ЦД є самостійним чинником ризику більш раннього розвитку атеросклерозу, який носить генералізований характер.

При дослідженні внутрішніх яремних вен відмічалось збільшення їх діаметру до 15,7±0,61 мм, що супроводжувалось у більшості хворих (63,4%) зниженням швидкості кровотоку в них та явищами ускладненого венозного відтоку з порожнини черепу.


Висновки. Таким чином, проведені нами дослідження свідчать про те, що метод ультразвукової допплерографії дозволяє на ранніх стадіях діагностувати атеросклеротичні зміни в церебральних судинах і цим самим попереджувати таке тяжке ускладнення ЦД як ішемічний інсульт.