УЗД ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СФІНКТЕРА ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ КИШКОВОГО ТРАНЗИТУ У ДІТЕЙ

Сафанюк Л.В., Конопліцький В.С., Якименко О.Г., Сінгаєвька Т.В.

Вінниця, Україна, Кафедра хірургії дитячого віку ВНМУ ім. М.І.Пирогова (зав. каф. проф. В.В.Погорілий)


Вступ. Кількість дитячого населення с синдромом затримки кишкового транзиту за останні роки має тенденцію до неухильного збільшення. Така саме ситуація простежується і відносно дитячої інконтіненції. Означені симптоми зустрічаються у дітей з різноманітними аномаліями розвитку дистальних відділів товстої кишки (ДВТК), не виключаючи пацієнтів оперованих з приводу патології ДВТК. На тлі цього стає очевидною актуальність питання вивчення стану зовнішнього сфінктера (ЗС) у дітей як одного з найважливіших компонентів нормального акту дефекації.


Матеріали та методи. В роботі проведено УЗД зовнішнього сфінктера у 36 дітей з аномаліями розвитку ДВТК (доліхосігма – 20, мегаректум – 12, мегадоліхоколон – 4), та у 17 дітей, яким було проведено оперативне втручання з приводу хвороби Гіршпрунга у термін від 1 до 7 років до моменту обстеження. Контролем була група соматично здорових дітей без ознак порушень кишкового транзиту.

УЗД виконувалось на апараті Sonoline Adara SLC 230 V фірми “Siemens” в режимі “реального часу”. Частота лінійного датчика складала 3,5 МГц.


Результати. Отримані в процесі вимірювання дані розмірів ЗС наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1.

Показники УЗД Норма Аномалії ДВТК (n=36) Стан після операції (n=17)
Ширина ЗС(мм) 13.4±0.1 14.58±0.4 13.39±0.3
Р   < 0.05 < 0.05
Передньо-задній розмір ЗС (мм) 13.2±0.1 20.34±2.2 23.9±2.4
Р   < 0.01 < 0.01

Показники ширини та передньо-заднього розміру ЗС у дітей обох груп порівняння.

Як видно з наведенної таблиці, ширина ЗС в групі дітей з аномаліями ДВТК на 8.1% перевищує аналогічний показник контрольної групи. Передньо-задній розмір в даній групі порівняння перевищує нормальний показник на 35.2%. Ширина ЗС у дітей, які були оперовані з приводу хвороби Гіршпрунга, була практично ідентичною з показником групи контролю. Передньо-задній розмір ЗС в аналізуємій групі на 44.8% перевищував показник норми, і на 14.9% був більшим за передньо-задній розмір в групі дітей з аномаліями розвитку ДВТК.

Значне збільшення передньозаднього розміру ЗС в обох аналізуємих групах спостерігалось у дітей як на фоні закрепів, так і на фоні інконтіненції. Значне збільшення передньо-заднього розміру, при незначній збільшенні ширини ЗС свідчить на користь того, що в данній групі дітей переважає осознана регуляція акту дефекації при наявності виражених морфо-функціональних вад ДВТК.


Висновки. У дітей з патологією ДВТК відбувається збільшення як ширини так і пердньо-заднього розміру ЗС. У дітей, які були оперовані з приводу хвороби Гіршпрунга збільшується лише передньо-задній розмір ЗС. Такий факт, на наш погляд, свідчить перш за все про анатомо-функціональну недостатність внутрішнього сфінктера заднього проходу у дітей обох аналізуємих груп.