ВИКОРИСТАННЯ ДОППЛЕРОГРАФІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ СИСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ З ВИРАЖЕНОЮ МІТРАЛЬНОЮ РЕГУРГІТАЦІЄЮ ТА СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Червонописька О.М.

ННЦ „Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска”, Київ, Україна


Вступ. Важливим досягненням останніх років стало впровадження у клінічну діагностику нових технологій та розробка методів оцінки систолічної функції ЛШ на основі допплерографії. Високоінформативним для характеристики систолічної функції ЛШ вважають метод оцінки швидкості потоку мітральної регургітації в режимі безперервно-хвильової допплерографії. Він грунтується на висновку, що швидкість зростання тиску в ЛШ (dp/dt) може бути мірою його скорочувальної здатності. Швидкість зростання тиску в ЛШ відображає швидкість, з якою регургітуючий потік крізь мітральний отвір рухається зі шлуночка у ліве передсердя.


Матеріал та методи. Обстежено 39 пацієнтів зі стабільними формами ІХС та вираженою мітральною регургітацією (Vreg>3m/c), функціональний стан яких відповідав І-ІІІ функціональному класу за клінічними критеріями NYHA. Всім хворим проводили ультразвукове дослідження серця на апараті “SONOLINE-OMNIA” (“Siemens”, 2000 p.) із частотою датчика 2,5 МГц. У секторальному режимі визначали об”єми ЛШ та лівого передсердя. В імпульсно-хвильовому режимі вивчали стан діастолічного трансмітрального потоку та потоку у виносному тракті ЛШ. В безперервно-хвильовому режимі реєстрували характеритики потоку мітральної регургітації, розраховували показник dp/dt.


Результати. Пацієнтів розподілили на три групи порівняння залежно від стану діастолічного наповнення ЛШ. У першій групі фракція викиду ЛШ становила 45,56±3,07%, показники трансмітрального потоку свідчили про діастолічне наповнення за типом анормального розслаблення, показники ударного викиду до аорти були у межах норми. У другій групі фракція викиду ЛШ становила 46,92 ±5,01%, показники трансмітрального потоку відображали псевдонормалізацію діастолічного наповнення і пригнічення скорочувальної функції лівого передсердя, показники Vao, VTIao свідчили про збереження ударного викиду до аорти. Характеристики потоку мітральної регургітації у першій та другій групі суттєво не відрізнялись, показник dp/dt становив відповідно 1348,18±180,72 мм Hg/c та 1321,08±257,61 мм Hg/c.

У третій групі визначено рестриктивний тип діастолічного наповнення ЛШ, виражену діастолічну і систолічну дилатацію лівих камер серця, пригнічення їх скорочувальної функції. Показник dp/dt у третій групі був вірогідно мінімальним серед груп порівняння і становив 893,70±189,94 мм Hg/c, що відображало суттєву систолічну дисфункцію ЛШ.


Висновки. За результатами дослідження на конкретному прикладі продемонстровано, що метод оцінки швидкості потоку мітральної регургітації в режимі безперервно-хвильової допплерографії з розрахунком показника dp/dt є високоінформативним для виявлення систолічної дисфункції ЛШ. Використання його поряд з традиційною оцінкою скорочувальної функції у секторальному режимі дозволяє підвищити рівень діагностики структурно-функціональних розладів при серцевій недостатності.