МІСЦЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ В ПРОГНОЗУВАННІ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ

Шило В.Т., Орел В.Е., Гвоздяк М.М., Шуляренко В.А., Романов А.В., Морозов О.Б.


Вступ. Успіхи ультразвукового обстеження залежать від можливостей ультразвукого (УЗ) апарату та здібностей лікаря. Розширення горизонтів застосування УЗ апаратів здійснюється в поєднанні творчих здібностей лікарів, інженерів та математиків. Успішно в подальшому будуть впроваджуватись створені новітні методи обробки зображень.

Мета. Відшукати місце УЗ зображення (УЗО) в прогнозуванні тривалості життя. Раніше проведений нами аналіз архіву УЗ зображень у людей різних вікових груп показав, що присутність “фактору довголіття” у людей спричиняє стримуючу дію на розвиток патологічних змін. Він сприяє збереженню нормальних структур аж до довголіття. При цьому запальний процес в людей похилого та старечого віку має гіпореактивний характер. При відсутності цього фактору перебіг захворювання відбувається з високою деструктивною активністю. Все це дає підстави серйозно сприймати результати УЗО в діагностиці різної патології з урахуванням особливостей проявів захворювання .

Методи вирішення проблеми прогнозування тривалості життя. В минулому нами проводився аналіз таблиць смертності. Вони будуються Центральним статистичним управлінням для різних регіонів країни після проведення кожного перепису населення. Існують повні (по рокам) і короткі (по п’ятирічним віковим групам) таблиці смертності. В них є прогностичні вказівки ймовірності вмерти та загальна тривалість майбутнього життя для різних вікових груп. Ці два показники і є предметом нашої уваги.

В формі N 5 статистичної звітності щорічно надаються данні по причинам смертності жителів по регіонам. В подальшому можно здійснювати ціленаправлене укрупнення причин смертей по органам чи системам, щоб вирахувати відповідно по цим нозологіям частки ймовірності вмерти від цих причин в вибраному віковому інтервалі та визначити відповідно для них тривалість майбутнього життя.

Місце УЗО. Провівши його у конкретного пацієнта на підставі глибинного УЗ аналізу, виставляємо той чи інший патологічний діагноз. Це відбувається по різним нозологічним хворобам. Як було вказано вище в таблицях смертності є дані про можливість вмерти від тої чи іншої патології та ймовірна тривалість майбутнього життя.

З урахуванням проведеного УЗО виставляється діагноз, який через табличні причини смерті пов’язаний з табличною ймовірністю вмерти та майбутньою тривалістю життя . Оцінку стану здоров’я доцільно проводити на підставі експертної оцінки проявів захворювання. Як правило використовується бальна оцінка, яка зручна при обробці. Підвищує точність прогнозу при цьому і динамічне проведення УЗО , що допомагає здійснити коректировку прогнозу. Тобто визначити прогноз ймовірної смерті та загальної тривалості життя по інтервалам обстеження. Такі дані прогнозу при цьому мають коливний, змінюючий , в залежності від тяжкості перебігу хвороби, характер. Потім створюється алгоритм. для відповідного математичного обрахунку пов’язаних між собою всіх вивчених показників, що характеризують тяжкість перебігу хвороби

Це вже є індивідуальний прогноз і інтерпретувати його треба обережно. В цілому це залежить від побудованого експертами алгоритму діагностики, в який можуть бути включені окрім результатів УЗО і результати інших інформативних інструментальних та клінічних обстежень , які і формуюють більш коректний прогноз для конкретної людини. Безумовно цінність такого прогнозу залежить від використаних в комплексі поглиблених обстежень хворого передових технологій при проведенні діагностики. В першу чергу мається на увазі поглиблене морфологічне вивчення УЗ змін в різних органах з використанням при необхідності і функціональних проб. Доцільно б створити загальну комплексну програму такого обстеження. Враховуючи організаційні труднощі, поки що ми віддаємо перевагу УЗО і свідомо вважаємо, що результати подібних прогнозів мають орієнтувальний характер.

Висновки: Подібні результати прогнозів, в першу чергу, необхідні плануючим органам охорони здоров’я для адекватного надання медичної допомоги в населених пунктах та регіонах .