ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ ЕПАДОЛУ НА ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ (ІХС)

Никула Т.Д., Кириленко О.Є., Кисіль С.С.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця., кафедра внутрішніх хвороб №2, КМКЛ №3, (зав. каф. проф. Т.Д. Никула), Київ


Вступ. Останнім часом велику увагу приділяють дії омега–3 поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) на різні патологічні процеси в організмі людини. Доведено антиагрегантну, антиатерогенну, імуномодулюючу та протизапальну дії основних жирних кислот типу омега-3 – ейкозапентаєнової (ЕПК (С20:5)), та докозагексаєнової (ДГК (С22:6)). Особливу увагу вчені приділяють застосуванню омега–3 ПНЖК в лікування та вторинній профілактиці ІХС та її ускладнень. Актуальним та недостатньо вивченим є питанням визначення змін в показниках роботи серця у хворих на ІХС при додаванні до лікування омега-3 ПНЖК. Тому метою роботи було вивчення впливу препарату омега–3 ПНЖК (Епадола) на зміни основних показників кардіогемодинаміки.


Матеріали та методи: Обстежено 80 пацієнтів з ІХС віком від 47 до 70 років, з яких 60 чоловіків та 20 жінок, у яких на підставі клінічних та лабораторних даних, результатів електрокардіографії та навантажувальних тестів (велоергометрії) було встановлено діагноз: ІХС: стабільна стенокардія напруги І-ІІ ФК, атеросклеротичний кардіосклероз, атеросклероз аорти та вінцевих артерій серця, серцева недостатність ІІ-ІІІ стадія, ІІ функціональний клас зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка. Клінічна стадія серцевої недостатності оцінювалася згідно з робочою класифікацією Українського наукового товариства кардіологів (2002). Хворі були розподілені на дві групи, за методами лікування: І. – Контрольна група пацієнтів з ІХС (n=80), що були остежені при вступі до стаціонару, до початку лікування; ІІ. – Група пацієнтів з ІХС (n=40), що приймала традиційне лікування ІХС: режим, дієта №5, лікарські засоби (b-адреноблокатори (атенолол в середньому 50мг на добу, нітрати пролонгованої дії (ізосорбіту динітрат 0,01г 2 рази на добу); ІІІ. – Група пацієнтів (n=40), що на тлі традиційного лікування ІХС приймала препарат «Епадол» на основі ω3-жирних кислот (не менше ніж 43% ЕПК та ДГК та альфа-токоферол 0,5мг) в рекомендованій дозі 4,0 г/добу протягом 4 тижнів. Ехо-кардіографію проводили за стандартними методиками в динаміці до та після лікування, отримані результати порівнювали з вихідним рівнем. Визначали наступні параметри: кінцево-діастолічний об'єм лівого шлуночка – КДОлш(мл), кінцево-систолічний об'єм лівого шлуночка – КСОлш (мл), ударний об'єм лівого шлуночка – УОлш(мл), фракція викиду лівого шлуночка – ФВлш (%). Статистичну обробку проводили за критерієм t Стюдента.


Результати. Аналіз ЕхоКГ-показників у груп хворих на ІХС показав позитивні зміни кардіодинаміки. Так при додаванні до основного лікування омега-3 ПНЖК відбувалось зменшення КДОлш(мл) на 20,1% (0,05<P<0,1), КСОлш(мл) на 25,49% (P<0,05), УО (мл) на 15,38% (0,05<P<0,1) та збільшення ФВ(%) на 5,9% в порівнянні з вихідним рівнем (І групою). Зниження УО кровотоку було недостовірним, але це можна пояснити зменшенням ступіню ремодуляціі лівого шлуночка. Зниження КДОлш(мл) та КСОлш(мл) ведуть до зниження і УО за рахунок зменшення порожнини ЛШ, та відповідно збільшення ФВ. ЧСС у пацієнтів зберігалося на рівні середніх показників – 50-90 скорочень в хвилину (75±0,75). Дані отримані в ІІ групі хворих с стандартним лікуванням не набували достовірних змін в порівнянні з вихідним рівнем.


Висновки. 1.Відмічено позитивні зміни в кардіогемодинаміці хворих на ІХС при додаванні до основаного лікування. препарату омега-3 ПНЖК Епадолу.

2. Доцільно поєднувати основне лікування хворих на ІХС з препаратами омега-3 ПНЖК з метою кардіопротекції, покращення та нормалізації скоротливої та насосної функцій міокарду .