ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЕМОДИНАМІЧНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ПУЛЬМОКАРДІАЛЬНИХ ЗМІН У ХВОРИХ НА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

Харченко О.О., Шантир Л.І., Паніна С.С., Саніна Н.А., Поріц С.Л., Марочкіна В.В.

Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності (директор – проф. А.В.Іпатов), Дніпропетровськ


Вступ. Серед професійних захворювань однією з найбільш актуальних проблем є професійна патологія органів дихання, що займає значне місце в загальній структурі пульмонологічної захворюваності, смертності та інвалідності, і призводять до значних соціально-економічних втрат. Як відомо, у хворих на пилові бронхіти та пневмоконіози часто діагностуються зміни з боку серцево-судинної системи, що пояснюється особливостями їх патогенезу.


Мета роботи - вивчити взаємозв’язок гемо динамічних та структурних пульмокардіальних змін у хворих на професійні захворювання легень.


Матеріали і методи. Обстежено 31 хворого на професійні захворювання легень (пилові бронхіти – 17, пневмоконіози - 14). Ультразвукові дослідження проводились з одночасною реєстрацією двохвимірової ехокардіографії (ЕХО КГ) та кольоровою допплерографією на приладі ULTIMA PRO – 30, гемодинаміка легень досліджувалась методом реопульмонографії (РПГ) з використанням реографа „РГ-4”. Співставлення параметрів ЕХО КГ та РПГ проводилось методом кореляційного аналізу.


Результати досліджень. За даними ЕХО КГ спостерігались наступні зміни структури серця: зміна геометрії правого шлуночка, недостатність трикуспідального клапану серця, гіпокінетичний тип гемодинаміки. Порушення легеневої гемодинаміки (синдроми навантаження еластичним опором, порушення венозного відтоку, ознаки легеневої гіпертензії) відмічені у всіх обстежених.

Була визначена кореляція між такими показниками, як кінцевий діастолічний розмір правого шлуночка та період анакротичної фази (r = -0.5), період повільного кровонаповнення (r = -0.48), механічний коефіцієнт (r = -0.54). Діастолічна товщина міжшлуночкової перетинки корелювала з механічним коефіцієнтом (r = -0.55), індексом напруження міокарду (r = 0.48), внутрішньосистолічним показником (r = -0.5). Діастолічна товщина задньої стінки лівого шлуночка корелювала з реографічним індексом систоли (r = -0.47), реографічним індексом діастоли (r = -0.5), та з середньою швидкістю повільного кровонаповнення (r = -0.5). Усі наведені кореляції були достовірними з p <0,05.


Висновки. Отримані результати наглядно демонструють взаємозв’язок змін гемодинаміки легень та структурних змін серця у хворих з профпатологією легень. Крім того по мірі прогресування легеневої патології спостерігається поглиблення ознак порушення венозного відтоку в малому колі кровообігу (за даними РПГ). Паралельно розвиваються зміни структури серця – ре моделювання правого шлуночка та зміна товщини міжшлуночкової перетинки (за даними ЕХО КГ), що свідчить про наростання незворотних структурних розладів в пульмокардіальній системі.