ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ХРЕБТА

Харченко О.О., Татьяненко О.В., Фурса О.В.

Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, Дніпропетровськ


Вступ. Реоенцефалографія (РЕГ) є найбільш поширеним неінвазивним методом дослідження системного та реґіонарного кровообігу головного мозку. Але в останній час у зв’язку з широким впровадженням ультразвукової допплерографії (УЗДГ), яка дає можливість структурної оцінки судинної стінки та вивчення швидкісних параметрів екстракраніального кровотоку, спостерігається стійка тенденція до зниження використання РЕГ при цереброваскулярній патології.


Мета. Провести порівняльну оцінку мозкового кровотоку при шийному остеохондрозі за результатами РЕГ та УЗДГ магістральних артерій голови (МАГ).


Матеріали та методи. Обстежено 95 пацієнтів хворих на остеохондроз шийного відділу хребта. Всім хворим було проведено УЗДГ МАГ (GE Logiq P5 Pro, США) та РЕГ (Регіна, Україна). Пацієнтів було розподілено на 2 групи – основну, що склала 70 хворих, та контрольну з 25 осіб. Критеріями відбору до основної групи, згідно з даними ультразвукового ангіосканування, були деформації ходу хребтових артерій, що супроводжувалися гемодинамічними порушеннями. До контрольної групи потрапили пацієнти без відповідних змін.


Результати. Порівняльний аналіз результатів встановив односпрямовані зміни церебрального кровотоку у 54 хворих з основної групи (77%). Локальні гемодинамічні порушення за даними УЗДГ підтверджувались на РЕГ як зниження сумарного кровонаповнення у вертебробазилярному басейні (ВББ) відповідної локалізації. Також виявлено, що у 4 пацієнтів (6%) знайдені на УЗДГ артеріальні деформації з гемодинамічними порушеннями, а саме підвищенням пікової систоличної швидкості більше 100 см/с, трактувались на реограмі як зниження кровонаповнення протилежної хребтової артерії. У контрольній групі результати використаних методик співпадали у 21 (84%) випадках, що зафіксовано у відсутності істотних відхилень параметрів кровообігу в басейні хребтових артерій за даними УЗДГ та РЕГ. А у 4 хворих (16%) зареєстровані на РЕГ порушення кровонаповнення у ВББ, не підтверджувалися на УЗДГ.


Висновки. Результати дослідження свідчать про доцільність комплексного використання РЕГ та УЗДГ МАГ у діагностиці цереброваскулярних порушень при остеохондрозі хребта.