РАННЯ ДІАГНОСТИКА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ ЗМІН У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ

Вернигородська М.В., Фетісова Н.М.

Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Вінниця


Вступ. В структурі ендокринних захворювань гіпотиреоз займає одне з провідних місць, розповсюдженість якого за даними різних авторів коливається від 1,3 до 10,3% зі зростанням у осіб старшого віку. На тлі гіпотиреозу зазнають змін всі без винятку органи і системи. Найбільш характерними змінами для гіпотиреозу є порушення церебральної гемодинаміки, яка є основною причиною розвитку дисциркуляторної енцефалопатії.


Мета роботи. Вивчити наявність і характер змін церебральної гемодинаміки у хворих на гіпотиреоз та встановити характер залежності таких змін від ступеня вираженності гіпотиреозу.


Матеріали та методи. Нами було обстежено 64 хворих на гіпотиреоз, серед них 56 жінок та 8 чоловіків, середній вік яких складав 48,6±4,8 роки, тривалість захворювання 12,3±2,1 роки. Хворі були розділені на дві групи: післяопераційний гіпотиреоз (37 чол.) та ідіопатичний гіпотиреоз (27 чол.). Усім хворим було проведено дуплексне сканування екстракраніальних судин на апараті Sono Ace 6000 C фірми Medicon за стандартною методикою. При проведенні ультразвукового допплерографічного дослідження (УЗДГ) були вивчені гемодинамічні параметри на магістральному рівні в загальній сонній артерії (ЗСА), внутрішній сонній артерії (ВСА), зовнішній сонній артерії (ЗовнСА), хребетній артерії (ХА), яремних венах.


Результати дослідження. Аналіз результатів УЗДГ показав деякі зміни в обох групах. Діаметр ЗСА склав 6,8±0,2 мм, ВСА – 5,8±0,2 мм. При аналізі даних в групі хворих з ідіопатичним гіпотиреозом у 11,2% мало місце зниження систолічної лінійної швидкості кровотоку (СЛШК) в ЗСА. У хворих з післяопераційним гіпотиреозом зниження СЛШК спостерігалось у 25% хворих. Відмічалось потовщення комплексу інтима-медіа з дифузним рівномірним підвищенням його ехогенності, що в середньому склало – 1,1±0,02 мм (в контролі 0,87±0,01, Р<0,05). У 11% хворих з ідіопатичним гіпотиреозом були виявлені різні за формою та діаметром атеросклеротичні бляшки, у хворих з післяопераційним гіпотиреозом – у 18%, зміни частіше зустрічались у осіб від 50 до 60 років. В обох групах виявлялись різні варіанти деформації судин: у 22% хворих було виявлено дугоподібний хід ЗСА; у 13% відмічалось збільшення діаметру яремних вен, що свідчить про ознаки венозної гіпертензії. Крім того у 14,8% хворих з ідіопатичним гіпотиреозом були виявлені ознаки гіпоплазії ХА, де діаметр її складав 1,6-1,8 мм та були знижені швидкісні показники кровотоку.


Висновок. Церебральна гемодинаміка зазнає суттєвих змін на тлі гіпотиреозу. Наявність навіть початкових розладів щитоподібної залози сприяє прискоренню формування церебральної судинної недостатності та раннього виявлення атеросклеротичних змін. Перспектива подальшого вивчення даної проблеми полягає у розкритті механізмів розвитку судинних змін та розробки адекватних ефективних методів їх профілактики і лікування у хворих на гіпотиреоз.