УЛЬТРАЗВУКОВІ МАРКЕРИ АТЕРОСКЛЕРОЗУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АТРИТ

Лисенко Г.І., Хіміон Л.В., Климась І.В., Найштетік І.М.

Національна медична академя післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ


Вступ. Ревматоїдний артрит (РА) характеризується системним хронічним запаленням що призводить до серцево-судинних захворювань патогенетично пов´язаних із передчасним розвитком атеросклерозу.


Мета. Вивчити рівень гомілково-плечового індексу систолічного тиску (ГПІ) та товщину комплексу інтима медіа (КІМ) у хворих на РА.


Матеріали та методи. Обстежено 32 хворих на РА (вік хворих 26-64р., середня тривалість захворювання 7,3р., 29 – жінки, 3 - чоловіки), які спостерігались в Київській обласній клінічній лікарні та 20 практично здорових осіб відповідного віку в якості групи контролю. Діагноз РА був установлений згідно критеріям Американської Ревматологічної Асоціації 1987р. Дослідження виконували на ультразвуковому апараті ULTIMA PRO-30 («РАДМІР», Харків) із застосуванням лінійного датчика L5-10 МГц. Для вимірювання артеріального тиску на плечі та гомілці використовували тонометр моделі OMRON HEM-711 та манжети необхідного діаметра. Дослідження проводилось в положенні пацієнта на спині в комфортній спокійній обстановці при кімнатній температурі, після 5-10 хвилин відпочинку. За 2 години виключалося паління, вживання алкоголю та тонізуючих напоїв. Манжету тонометра накладали на плече та дистальну третину гомілки на 2-3 см вище згину відповідного суглоба. Вимірювання тиску проводилось на 6 артеріях: правих та лівих плечових, задніх гомілкових та артеріях тильної поверхні ступні тричі на кожній артерії. Критерієм наявності ураження периферичних артерій вважали рівень ГПІ ≤0,9. При дослідження сонних артерій оцінювалась товщина комплексу інтима-медіа в сонних артеріях, вимірювання проводилось на відстані 3 см проксимальніше біфуркації загальної сонної артерії протяжністю 1 см. Кількісна оцінка кровотоку проводилась шляхом безпосереднього вимірювання параметрів та розрахунку індексів.


Результати. Середній показник товщина комплексу інтима-медіа у хворих на РА становив 0,88±0,15мм, при цьому у 18,5% хворих цей показник перевищував 1,0 мм, що є критерієм атеросклеротичної бляшки. В групі контролю середня товщина КІМ склала 0,62±0,10 мм. (різниця між групами достовірна, р<0,05 ). Вираховували середній показник ГПІ для кожної кінцівки та середній показник ГПІ для обох кінцівок. Середній показник ГПІ у хворих на РА склав 0,93±0,32. При цьому 16 хворих на РА мали низький рівень ГПІ (50%, ГПІ ≤0,9), 12 хворих – нормальний (37,5%, ГПІ =1,0-1,5), та у 2 хворих діагностовано високий рівень ГПІ (6,25%, ГПІ >1,5). В групі контролю величина ГПІ мала нормальний рівень і в середньому відповідала 1,2±0,08 (р<0,05 ). Крім того, при зниженні значення ГПІ відмічали потовщення КІМ сонних артерій.


Висновки. Для хворих на РА є характерним розвиток раннього системного атеросклерозу, про що свідчить потовщення КІМ сонних артерій та зниження ГПІ в порівнянні з групою контролю. Вивчення взаємозв'язку зниження ГПІ з потовщенням КІМ сонних артерій дозволяє розглядати дані показники як маркери генералізованого атеросклеротичного ураження судинного русла. Ультразвукове дослідження сонних артерій з визначенням товщини КІМ та вимірювання ГПІ систолічного тиску можуть бути рекомендовані для діагностики атеросклеротичних захворювань артерій у хворих на РА.