ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ

Лисенко Г.І., Бабиніна Л.Я., Хіміон Л.В., Климась І.В.

Національна медична академя післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ


Вступ. Хворі на ревматоїдний артрит (РА) потребують тривалої медикаментозної терапії, переносимість якої в значній мірі залежить від стану гепатобіліарної системи (ГБС). Відомо, що 30-50% хворих припиняють прийом препаратів базисної терапії внаслідок розвитку побічних ефектів, в тому числі прямо чи опосередковано пов’язаних із порушенням стану ГБС. Тому, вчасна діагностика та лікування порушень стану ГБС є актуальною медико-соціальною проблемою.


Мета. Провести ультразвуковий моніторинг стану ГБС у хворих на РА при використанні в комплексній терапії ессенціальних фосфоліпідів (препарат Енерлів® Berlin-Chemie AG, Німеччина).


Матеріали та методи. Обстежено 62 хворих на РА (вік хворих 26-64р., середня тривалість захворювання 7,3р., 53 – жінки, 9 - чоловіків), які спостерігались та лікувались в Київській обласній клінічній лікарні. В дослідження не включались хворі з виявленими маркерами вірусних гепатитів В, С; пацієнти, які зловживають алкоголем. 57 хворих на РА, з патологію ГБС (гепатоз, жирова інфільтрація печінки, холестероз жовчного міхура) були розподілені на дві групи: контрольну (22 хворих) та основну (35 хворих), яким проводилась загальноприйнята терапія РА (метотрексат 7,5-15 мг/тиждень, НПЗП, 15% хворих приймали ГКС 10-15 мг/добу). Хворі основної групи додатково отримували Енерлів® по 2 капсули тричі на добу до їжі протягом трьох місяців. Оцінка результатів ефективності використання Енерліву® проводилась на підставі клінічних даних, лабораторних та інструментальних досліджень та опитування хворих до, під час та після лікування. УЗ дослідження виконували на УЗ апараті ULTIMA PRO-30 («РАДМІР», Харків) із застосуванням конвексного датчика C2-5 МГц. Оцінювання стану печінки, жовчного міхура та протокової системи проводили за загальноприйнятою методикою.


Результати. У більшості хворих основної групи (94,74%), які отримували додатково Енерлів® в порівнянні з контрольною групою відмічалось значне покращання суб’єктивного стану в середньому через три тижні лікування (зменшення болей у правому підребер’ї, зниження нудоти, зуду шкіри), відмічено нормалізацію лабораторних показників на контрольному візиті через 3 місяці. В основній групі порівняно з контрольною відзначено позитивну динаміку біохімічних показників: зниження рівнів загального білірубіну, АлАТ, АсАТ , лужної фосфатази, ГГТП, тимолової проби, загального холестерину, загального білка; відмічалась позитивна УЗ-динаміка стану ГБС: зменшення розмірів печінки, зменшення та нормалізація її ехогенності, нормалізація ехоструктури печінки, зменшення товщини та щільності стінки жовчного міхура. В контрольній групі спостерігались різнонаправлені зміни суб’єктивного стану, покращення лабораторних показників та даних УЗД ГБС спостерігалась меньше ніж в 20% хворих групи контролю.


Висновки. Корекція стану ГБС у хворих на РА шляхом використання в комплексній терапії Енерліву® дозволяє покращити переносимість та зменшує токсичний вплив базисної терапії РА, сприяє регресу клінічної симптоматики, пов’язаної з ураженням печінки, покращенню загального стану хворих, нормалізації показників лабораторного та інструментального дослідження. УЗ метод дослідження може бути використаний для діагностики уражень ГБС та моніторингу ефективності лікування патології ГБС у хворих на РА.