МОЖЛИВОСТІ ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ЦІРОЗУ ПЕЧІНКИ В ОСІБ, ЩО ТРИВАЛО ПРАЦЮЮТЬ З ГЕПАТОТРОПНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Синенька К.А.1, Патиченко Т.Ю.1, Владимиров О.В.1, Грабовський Ю.В.2

1КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова»

2Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика», м. Київ


Вступ. Проблемою діагностики цирозу печінки (ЦП), за допомогою променевих методів і зокрема УЗ-методу займаються досить давно. Існує багато робіт, присвячених цій проблемі. Особливо важливо виявлення ранніх ознак даного захворювання в осіб, які в силу своєї роботи мають промисловий контакт з гепатотропними речовинами і зокрема з поліамідами.


Мета роботи. За допомогою комплексу променевих методів вивчити стан печінки на предмет виявлення ранніх променевих ознак цирозу печінки у осіб, які тривалий час працюють з гепатотропними речовинами.


Матеріал і методи. З моменту надходження і протягом всього часу роботи з гепатотропними речовинами (2-12 років) під час профоглядів у 312 осіб за допомогою УЗ-двомірного сканування в реальному масштабі часу вивчався стан печінки. За показами використовувалися додатково допплерівське УЗД, рентгенівська комп'ютерна або МР-томографія, сцинтиграфія печінки. Дослідження проводилися за єдиною програмою з ретроспективним аналізом отриманих даних. Проводилась оцінка рівності і чіткості контурів печінки, визначалися розміри правої та лівої часток, ехогенність і звукопровідність органу, розміри і ехоструктура селезінки, величина діаметра вен портальної системи, а також виявлення портальних анастомозів. При допплерографії додатково аналізувався стан судинного русла, функціональний стан кровотоку, характер кровопостачання різних сегментів печінки (при цьому враховувалися положення тіла досліджуваного, дихальна екскурсія діафрагми). Верифікацію отриманих результатів проводили за допомогою пункції печінки під контролем УЗ, оперативними і секційними спостереженнями.


Обговорення отриманих матеріалів. Перші ознаки дифузного ураження печінки за даними УЗД були виявлені через 3-4 роки після початку контакту з гепатотропними речовинами у 4,9% всіх обстежених осіб. Найбільшою виразності вони досягали через 10-12 років. За цей період ознаки дифузного ураження печінки за даними УЗД спостерігалися у 77 осіб, які працюють з гепатотропними речовинами (24,68 %). Ультразвукова картина в цих осіб виявлялася поступовою зміною ехоструктури печінки, провідності сигналу, зміною розмірів печінки, її країв. Найбільші труднощі при постановці діагнозу цирозу печінки виникали при проведенні диференціальної діагностики жирової дистрофії печінки в початковій стадії цих захворювань. Автори вважають, що тільки за даними УЗД диференціальна діагностика різних форм цирозу неможлива. На підставі проведеної роботи була запропонована схема комплексного променевого дослідження печінки у осіб, які мають контакт з промисловим виробництвом гепатотропних речовин.


Висновки. Раннє виявлення цирозу печінки у осіб, зайнятих у промисловому виробництві гепатотропних речовин, можливо тільки при динамічному комплексному променевому дослідженні з ретроспективним аналізом отриманих даних.