ОЦІНКА ЕХОКАРДІОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ З АОРТАЛЬНИМ СТЕНОЗОМ

Царук О.Я.

Івано-Франківськ

Вступ. За останні роки в структурі хвороб ССС дитячого віку збільшилася питома вага вроджених вад серця (ВВС), які виявляються з частотою від 2,4 до 14,2 на 1000 новонароджених та складають 15% серед причин загальної смертності немовлят. У частини пацієнтів ВВС не представляють загрози життю в ранньому віці. В той же час, 40% ВВС вважаються критичними вродженими вадами періоду новонародженості. Це патологія серця, яка не дозволяє забезпечити адекватний серцевий викид з достатнім для підтримки життя тиском і насиченням киснем, що призводить до смерті в перші дні життя за відсутності екстреного кардіохірургічного втручання. Однією із таких вад вважається аортальний стеноз (АС), який за умов легкого й середнього ступеню тяжкості вимагає динамічного спостереження, а при важких та критичних показниках – кардіохірургічного лікування.

Метою нашої роботи є визначення основних ехокардіографічних (ЕХОКГ) параметрів АС у дітей першого року життя із різним ступенем тяжкості стенозу.

Матеріали і методи. Було обстежено 59 дітей віком до одного року із різним ступенем тяжкості АС. Усі ЕХОКГ достеження проводилися на апаратах SONOS 5500 та SONOS 7500 фірми Philips (США) за допомогою датчика з частотою 5 МГц. Визначали такі ЕХОКГ показники, як кінцевий діастолічний індекс (КДІ), фракцію викиду (ФВ), індекс Tei (Tei), індекс маси міокарду лівого шлуночка (ІММЛШ) і градієнт тиску на аортальному клапані (ΔР). Контрольну групу становили 20 здорових дітей відповідного віку.

Результати. Серед обстежених немовлят у 45,8% випадків діагностовано легкий ступінь АС, у 23,7% - середній, у 13,5% - важкий та у 16,9% - критичний ступінь АС. Констатовано такі показники КДІ: (56,3±0,57) мл/см2 при легкому ступеню тяжкості, (71,3±0,67) мл/см2 при середньому ступеню, (82,1±0,97) мл/см2 при важкому та (102,0±2,41) мл/см2 при критичному варіанті АС; Tei: (0,32±0,004), (0,48±0,007), (0,88±0,025) та (1,047±0,040) при І, ІІ, ІІІ та критичному ступенях, відповідно; ІММЛШ визначені: (41,74±0,55) г/м2, (46,85±0,94) г/м2, (57,3±1,30) г/м2 й (66,79±0,90) г/м2, відповідно різним ступеням тяжкості, діагностовано ФВ: (66,7±0,53) %, (56,2±0,43)%, (51,6±0,82)% і (31,1±0,93)% при легкому, середньому важкому та критичному ступенях АС, відповідно; ΔР: (29,85± 0,49) мм рт ст при легкому АС, (44,21±1,02) мм рт ст при середній тяжкості вади, (62,12±1,31) мм рт ст у немовлят із тяжким ступенем та (27,8±0,87) мм рт ст при критичному перебігу даної ВВС. Констатована достовірна різниця (р<0,001) між відповідними показниками при різних ступенях важкості.. Зауважено достовірну (р<0,001) різницю між показниками КДІ, ФВ, ІММЛШ і ΔР при порівнянні зі здоровими немовлятами та пацієнтами з АС вже при легкому ступені тяжкості, в той час, як така достовірність показника Tei відмічена починаючи тільки з середнього ступеня тяжкості даної ВВС.

Висновки.

1. Констатовано достовірне зростання показників, КДІ, індексу Tei та ІММЛШ у обстежених дітей в залежності від ступеня важкості АС.

2. Доведено достовірне зниження у обстежених немовлят показників ФВ в залежності від ступеня тяжкості АС.

3. Діагностовано достовірне підвищення показника ΔР від легкого до тяжкого ступеня перебігу АС та достовірне зниження відповідного показника у пацієнтів із критичним АС.

4. Індекс Tei є ранньою ознакою систолічної дисфункції лівого шлуночка, що є параметром важкості стану та показом до оперативного втручання.