ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Гончаренко Н.І., Лук’нова І.С., Тарасюк Б.А.

ДУ ”ІПАГ АМН України”, Київ


Вступ. Прогнозування розвитку серцево-судинних захворювань залишається актуальним по сьогоднішній день. Для виявлення ранніх маркерів порушення ендотеліальної функції широко застосовуються неінвазивні інструментальні методи діагностики стану судинної системи. Особливо важливий цей напрямок наукових досліджень в педіатрії, оскільки передумови розвитку атеросклерозу закладаються в дитинстві.


Мета дослідження: вивчити ендотеліальну функцію судин мікроциркуляторного русла у новонароджених, які зазнали впливу гіпоксії та антигенного впливу вірусів і бактерій.


Матеріали та методи. Для виконання поставленої мети було проведена лазерна флоуметрія 26 новонародженим, які знаходились на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії новонароджених ДУ “ІПАГ АМН України”. Контрольну групу склали 10 доношених новонароджених від матерів із нормальним перебігом вагітності та відсутністю клінічних проявів ВУІ (I група). Обстеження здійснювалось на 3-5 добу життя. Шість дітей (37,5%) були народжені від матерів із цукровим діабетом та гіпертонічною хворобою (II група). Ці діти перенесли хронічну внутрішньоутробну гіпоксію, тому у них спостерігались значні порушення перебігу ранньої неонатальної адаптації, гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС, дихальні розлади. Десять дітей (62,5%) мали клінічні ознаки інфікування: внутрішньоутробна пневмонія, фетальний гепатит (TORCH-інфекція), підтверджені лабораторними та рентгенологічним методами дослідження (III група). Крім того, ці новонароджені мали ознаки перенесеної внутрішньоутробної гіпоксії.

Дослідження проводили на апараті “ЛАКК-02” (Росія, НЛП “ЛАЗМА”). Оцінювались наступні показники: загальний рівень мікроциркуляції (ПМ), Е – амплітуда коливань кровотоку, обумовлених активністю ендотеліоцитів, N – амплітуда коливань кровотоку в нейрогенному діапазоні, М – амплітуда коливань в міогенному діапазоні, Кv дає інформацію про вклад активних та пасивних факторів регуляції кровотоку.


Результати. Стан мікроциркуляції новонароджених залежав від характеру патологічного процесу. Було виявлено вірогідно вищі величини показника загального рівня МЦ у пацієнтів 2 та 3 груп з максимальними значеннями у групі дітей з інфікуванням (пневмонія, гепатит). Таким чином, активний запальний процес обумовив посилення кровотоку у МЦР.

Збільшення амплітуди коливань кровотоку, обумовлених активністю ендотеліоцитів, свідчить про порушення функціональних властивостей ендотеліоцитів у новонароджених із гіпоксично-ішемічними ураженнями та запальним процесом. Виявлене зниження Кv у новонароджених 2 та 3 груп показує, що у цих пацієнтів кровонаповнення МЦР здійснюється не за рахунок активних механізмів регуляції кровотоку (як у дітей контрольної групи), а за рахунок пасивних механізмів.

Показники нейро- та міотонусу не мають вірогідної різниці між групами обстежених новонароджених. Тобто, у цих пацієнтів не визначено достовірної різниці в нейрогуморальній регуляції кровотоку та структурно-функціональних властивостях мікросудинної стінки.


Висновки. У обстежених новонароджених, незалежно від виду патології, мають місце прояви ендотеліальної дисфункції. Максимальні зміни показників спостерігаються у новонароджених з поєднанням гіпоксично-ішемічного ураження та інфікування. Дослідження функції ендотелію судин мікроциркуляторного русла за допомогою ЛДФ надає додаткову діагностичну інформацію, яка висвітлює особливості ураження судин при патологічних станах і може бути врахована при розробці схем лікування.