РОЛЬ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЦІ ПОДАГРИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ

Бубнов Р.В.

Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами, Київ

Вступ. За даними епідеміологічних досліджень, на подагру страждає 0,04-0,37% дорослого населення, 90% з них становлять чоловіки. Приблизно у 30% хворих, що страждають на подагру виявляються ознаки захворювання нирок. 22-25% хворих на подагру гинуть від хронічної ниркової недостатності. У діагностиці захворювань нирок сонографія використовується як метод візуалізації первинної ланки. Проте досі у спеціальній літературі сонографічні симптоми подагричної нефропатії чітко не детерміновані.

Мета дослідження полягала у покращенні якості діагностики подагричного ураження нирок за допомогою сонографії як первинної ланки діагностики, розробці специфічних діагностичних маркерів даного патологічного стану.

Матеріали і методи. Обстежено 42 пацієнти (35 чоловіків, 7 жінок), середній вік 58±4.5 років хворих на подагру, за даними анамнезу, або підвищенням рівня сечової кислоти у крові. Середній рівень сечової кислоти у пацієнтів, включених у групу складав 465 мкмоль/л. В контрольну групу включили 34 пацієнти (16 чоловіків 18 жінок), середній вік 54±6 років без наявності клінічних, лабораторних ознак нефропатії, захворювань, що призводять до нефропатії (наприклад, цукровий діабет), за даними анамнезу. Проводили ультразвукове дослідження з використанням конвексного (частотним діапазоном 3-5 МГц) та лінійного датчика (робоча поверхня 9,2 см, з частотним діапазоном 5-10 МГц) з функцією соноеластографії ультразвукового сканера Hitachi HV 900. Досліджували симптоми зміни типового сонографічного відображення типової структури нирок. Проведено вимірювання розмірів нирок, визначення ехогенності та диференційованості паренхіми, оцінки перерозподілу кровоплину при кольовому допплерівському картуванні, вимірювання індексу резистентності у дистальних судинах нирки (міждольових, сегментарних, аркуатних), який вважається основним діагностичним маркером порушення функції нирок, а також досліджували спектр ниркових артерій для виключення стенозу ниркової артерії (ішемічного ураження). Використовували кутовий коефіцієнт Фішера φ для проведення статистичного аналізу.

Результати. У 38 пацієнтів першої групи (90%) були виявлені УЗ симптоми порушення нормального сонографічного відображення типової структури нирок. Достовірно частіше (P<0,01) у пацієнтів І групи зустрічались ознаки, які можна вважати характерними для подагричної нефропатії. Це виявлення дрібних гіперехогенних включень в паренхімі (тофуси), підвищення ІР в сегментарних судинах понад 0,7 (рис. 1), стоншення паренхіми (менше 13 мм), фіброзні зміни паренхіми, горбистий контур нирки, анехогенні смуги під капсулою. Додатковими характерними ознаками можна вважати поєднання з непомірно вираженими дифузним ураженням паренхіми печінки (стеатоз ІІІ-IV ст.) та супутнє ураження суглобів (P<0,01). За нашими даними, подагрична нефропатія зустрічається достовірно частіше у чоловіків, хоча може виникати також у жінок. Умовно характерною ознакою є підвищення ехогенності паренхіми нирки (P<0,05). У пацієнтів І групи зустрічається частіше виявлення конкрементів нирок (P<0,1), виявлення ділянок ущільнення тканини при проведенні соноеластографії (P<0,1), зменшення розмірів нирок (P<0,1), проте у даному дослідженні різниця статистично недостовірна. Не знайдено помітної різниці між рівнем виявленням артеріальної гіпертензії у пацієнтів обох груп (<1).

Рис. 1. Раннє виявлення подагричної нефропатії з використання допплерографії.

Висновок. Нефропатія може бути раннім проявом подагри, без супутнього ураження суглобів. У таких пацієнтів виявлення подагричної нефропатії за допомогою УЗД, особливо первинне, є важливим для своєчасного призначення адекватного лікування. УЗД може бути ефективним методом раннього виявлення та прогнозування розвитку нефропатії у пацієнтів з подагрою. Розроблені сонографічні симптоми подагричної нефропатії можуть використовуватись у скринінговому та експертному УЗД нирок. У більшості випадків ультрасонографія є може бути вирішальною ланкою у діагностиці захворювань нирок. Тема вивчення УЗД подагричної нефропатії є новою, для вдосконалення ультразвукової діагностики необхідні подальші масштабніші дослідження з включенням біопсії нирок та результатів патогістологічних досліджень.