РОЛЬ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Климась І.В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ


Вступ. Хворі на ревматоїдний артрит (РА) потребують тривалого застосування медикаментозної терапії, що часто справляє негативний вплив на стан гепатобіліарної системи (ГБС) й призводить до метаболічних порушень. Втягнення в патологічний процес печінки є одним із нечастих, але тяжких клінічних проявів при РА. Тому вчасна діагностика та лікування патології ГБС є важливою медико-соціальною проблемою.


Мета дослідження: дослідити роль ультрасонографії в діагностиці патології ГБС у хворих на РА.


Матеріали та методи дослідження. Проведено обстеження 52 хворих на РА, 46 жінок та 6 чоловіків, середній вік 44,3±5,6 років. Середня тривалість захворювання – 6,2 років. Всі хворі спостерігались та лікувались в Київській обласній клінічній лікарні та 20 практично здорових осіб відповідних за віком та статтю в якості групи контролю. Діагноз РА встановлювали згідно критеріям АРА, 1987р. Клінічне обстеження кожного хворого складалось із загально-клінічних та спеціальних ревматологічних досліджень. Всім хворим виконували антропометричне обстеження із визначенням індексу маси тіла (ІМТ), вимірювання окружності талії (ОТ). Усім хворим виконували аналіз крові на визначення маркерів вірусних гепатитів В, С. Ультразвукове обстеження стану ГБС проводили на апараті ULTIMA PRO-30, «РАДМІР», Харків, із застосуванням конвексного датчика C2-5 МГц. Оцінювали розміщення, форму, контури, розміри печінки, структуру та ехогенність паренхіми, судинний малюнок печінки; оцінювали розміщення, форму, контури, розміри жовчного міхура та протокової системи, структуру та ехогенність стінок та порожнини жовчного міхура.


Результати. У хворих на РА ІМТ>30кг/м² зустрічався у 33%, в групі контролю – 6,2% (р<0,05). Абдомінальне ожиріння визначено у 47,3% хворих на РА та у 23,3% у групі контролю (р<0,05). За результатами проведеного ультразвукового дослідження патологія ГБС виявлена у 45 хворих на РА (86,5%). Зміни стану ГБС у хворих на РА трактувались як: гепатоз – 32 хворих (71%); жирова інфільтрація печінки – 6 хворих (13,3%); хронічний гепатит – 14 хворих (31%); холестероз жовчного міхура – 8 хворих (17,7%); жовчно-кам′яна хвороба – 3 хворих (6,7%); хронічний холецистит – 28 хворих (62,2%). В групі контролю діагностовано гепатоз – 6,7%, холестероз жовчного міхура – 3,3%, хронічний холецистит – 10%. Результати аналізу крові на маркери вірусних гепатитів В, С негативні у всіх досліджуваних хворих на РА та в групі контролю (100%). Результати є достовірні в обох досліджуваних групах.


Висновки. Поширеністі патології ГБС, абдомінального ожиріння у групі хворих на РА має більшу частоту, ніж серед осіб відповідного віку без РА. Ультразвукове дослідження має вагоме значення як доступний, інформативний та неінвазивний метод діагностики патології ГБС у хворих на РА.