МНПО «Медбуд», НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ

Мостовий С.Є., Динник О.Б., Стаднюк Л.А., Сосницька Т.В.

Мета роботи. Визначити стан серцево-судинної системи у хворих на ІХС та гіпертонічну хворобу сучасними методами: дисперсійного картування ЕКГ (ДКЕКГ) та визначенням гомілково-плечового індексу (ГПІ).

Матеріали та методи. Нами обстежено 185 осіб методами: ехокардіографії (ЕхоКГ) та стрес-ЕхоКГ на приладі HD11 (Philips HC, Голандія), ДК ЕКГ на приладі Кардіовізор (Биосс, Росія), ГПІ на приладі Ангіодин-ПК (Биосс, Росія). Середній вік 48,7±15,3 років, 120 чоловіків і 65 жінок. З них 70 здорових волонтерів, 60 пацієнтів з гіпертонічною хворобою, а також 55 хворих на хронічну ІХС. Визначали індекс балу рухомості стінок (ІБРС) за методом стрес-ЕхоКГ, інтегральний електрофізіологічний індекс міокарда (ІЕІМ) методом ДК ЕКГ, ГПІ за допомогою ультразвукового допплерівського дослідження судин.

Результати. У хворих на ІХС

Показники Контроль – 1 гр., n=70 Гіпертонічна хвороба - 2 гр., n=60 ІХС – 3 гр., n=55
ІБРС 1,0±0,0 1,42±0,55^ 3,41±0,90*
ІЕІМ 12,4±5,9 25,8±14,6*^ 63,5±25,5**
ГПІ 0,75±0,32 1,03±0,27* 1,13±0,82**

* p<0,05 - достовірність відмінностей між контролем,

** p<0,01 - достовірність відмінностей між контролем,

^ p<0,05 - достовірність відмінностей між групами 2 і 3.

Відмічено достовірне збільшення показників ІЕІМ та ГПІ у хворих на ІХС та ГХ, а також ІБРС (в групі на ІХС) у порівнянні з контролем. При порівнянні показників між групами 2 і 3 виявлено, що ІБРС та ІЕІМ були більшими у хворих на ІХС. Виявили, що у хворих на ІХС існує пряма кореляційна залежність між ІБРС та ІЕІМ (r=0,67; p<0,05), а також незначна між ІЕІМ та ГПІ (r=0,40; p<0,05). У хворих на ГХ існує прямий зв'язок між ІЕІМ та ГПІ (r=0,80; p<0,05).

Висновки.

1. Дисперсійне картування ЕКГ та визначення гомілково-плечового індексу може бути використане для дослідження стану серцево-судинної системи у хворих на ІХС та гіпертонічну хворобу.

2. У хворих на ІХС виявлено пряму кореляційну залежність між індексом балу рухомості стінок лівого шлуночка за методом стрес-ЕхоКГта інтегральним електрофізіологічним індексом міокарду за методом ДК ЕКГ, що свідчить про високу інформативність ДК ЕКГ для вивчення стану скоротливості лівого шлуночка.

3. У хворих на ГХ виявлено пряму кореляційну залежність між інтегральним електрофізіологічним індексом міокарду за методом ДК ЕКГ та гомілково-плечовим індексом, що свідчить про вплив рівня атеросклеротичного ураження периферійних судин на рівень мікроальтернацій ЕКГ-сигналу при оцінці стану міокарда при ДК ЕКГ.