УТОЧНЕННЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНИХ ТА ДОППЛЕРОГРАФІЧНИХ КРИТЕРІЇВ В ДІАГНОСТИЦІ ТА МОНІТОРИНГУ ХВОРИХ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ

Сафронова О.В.1, Дидорчук С.П.2, Скринник О.Ю.3

1 Одеський національний медичний університет,

2 Одеський обласний онкологічний диспансер,

3 Ізмаїльська міська лікарня №3.

Україна

Вступ. Рак шийки матки (РШМ) займає 2-е місце серед злоякісних новоутворень у жінок. За даними Міжнародної фе¬дерації онкологічних гінекологів (FIGO), останніми роками намітилася тенденція до зростання захворюваності на РШМ у молодому віці, збільшення кількості хворих з поширеними формами та летальності протягом першого року з моменту встановлення діагнозу. Тому дуже важливо мати об’єктивні критерії оцінки пухлинного процесу на різних етапах запровадженого лікування з метою вчасної його корекції.


Метою даної роботи була оцінка інформативності ультрасонографічних та допплерографічних критеріїв в діагностиці та моніторингу хворих на РШМ, які отримують поєднану променеву терапію на різних етапах лікування.


Матеріали та методи. Проведено ультразвукове дослідження (УЗД) у 32 жінок, хворих на РШМ ІІБ-ІІІБ стадії, які отримували поєднану променеву терапію. На першому етапі трансабдомінальним доступом в режимі сірої шкали оцінювали діаметр пухлини, глибину стромальної інвазії, стан реґіонарних лімфатичних вузлів, інфільтрацію параметральної клітковини, на другому етапі виконували ультразвукову ангіографію в режимі енергетичного допплерівського картування (ЕДК), за допомогою якого оцінювали неоангіоархітектоніку та тип кровотоку у судинах пухлини.


Результати. За результатами проведеного дослідження у 32 пацієнток (100%) в В-режимі було встановлено утворення з пониженою ехогенністю, яке виходить із строми шийки матки та поширюється на міометрій чи піхву, у 26 (81%) – інфільтрація в параметрій визначається як гіпоехогенне утворення, яке виходить безпосередньо з пухлини шийки матки, при ЕДК у 32 пацієнток (100%) визначається осередок локальної неоваскулярізації, з яких у - 6 (19%) встановлено рясний тип кровотоку, у 21 (65%) – середній, у 5 (16%) – бідний. Після поєднаної променевої терапії у 32 пацієнток (100%) визначається зменшення об’єму шийки матки та змінення її ехостуктури, яка визначається як неоднорідна з наявністю множинних гіперехогенних включень чи осередків підвищеної ехогенності та зменшення кількості пухлинних судин у 25 пацієток (78%) та навіть їх повне зникнення у 7 пацієнток (22%).


Висновки. УЗД доповнене ЕДК може бути використано в якості уточнюючого метода діагностики та оцінки запровадженого лікування у хворих на РШМ, а також для моніторингу хворих з метою своєчасного виявлення рецидиву захворювання.