ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ МЕТОДИК РЕГІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПІД УЗ КОНТРОЛЕМ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОМИЛКИ ІНТЕРВЕНЦІЙНОЇ СОНОГРАФІЇ НА ФАНТОМАХ

1Бубнов Р.В., 2Абдуллаєв Р.Я., 1Строкань А.М.

1Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами, Київ.

2Харківська медична академія післядипломної освіти


Вступ. З 2008 р. в клінічній лікарні «Феофанія» виконують у повному обсязі увесь спектр сучасних блокад різних локалізацій. Розроблено критерії сонографічної візуалізації нервів та окремі суперселективні методики реґіонарної анестезії й принципи оптимізації методики блокади [1]. Сьогодні якісна освіта з використання методів реґіонарної анестезії під ультразвуковим контролем має важливе значення. При проведенні реґіонарної анестезії під ультразвуковим контролем, крім засвоєння соноанатомії реґіонарної анестезії, анестезіолог повинен відпрацювати дві основні практичні навички: (а) можливість узгодження голки для ультразвукового променя, а також (б) правильно визначати доступ за умови постійної візуалізації голки. Такі навички можна здобути при виконанні пункцій на спеціально створених фантомах для інтервенційного ультразвуку, пристосованих для реґіонарної анестезії. Навчання в на фантомах є першим кроком навчальних програм для засвоєння методик інтервенційного ультразвуку. Нами розроблено спеціальні фантоми [2] для навчання інтервенційних методик під УЗ контролем (рис. 1), в тому числі реґіонарної анестезії під контролем УЗД, де точне диференціювання тубулярних структур є основою методу. Розроблені власні фантоми є ефективними як на початкових етапах оволодіння методикою, так і для експертів, у тому числі для дослідницьких робіт.


Мета дослідження полягає у вивченні рівня навичок і мінімальної підготовки, необхідних для досягнення певного рівня "компетентності" для РАУЗ, розробці ряду керівних принципів для вирішення навчальних програм і сфери практичного застосування РАУЗ, визначити відтворювану модель помилки, які потенційно могли б допомогти в запобіганні ятрогенних ушкоджень в реальних ситуаціях, а також деяких методологічних аспектів при проведенні регіонарної анестезії під УЗ-контролем, порівняння результатів різних способів в навчальному процесі з застосуванням тренажерів.


Матеріали та методи. Згідно з поставленою мети в дослідження включили 2 групи лікарів анестезіологів по 8 чоловік кожна. Учасники не мали попереднього досвіду в інтервенційному ультразвуку. Проводилось об’єктивне нотування успішності засвоєння навиків: 1) шляхом реєстрації успішних спроб візуалізації нервової структури; 2) та виконання пункційного втручання під контролем УЗД. Вирахували коефіцієнта рангової кореляції Спірмена між двома групами при візуалізації нервів нижньої кінцівки та виконанні пункції на фантомах.


Результати. Всі лікарі успішно завершили 5 візуалізаційних та інтервенційних випробувань. Один лікар не зміг візуалізувати сідничний нерв. В обох групах показали поліпшення на другій та третій спробі. Найбільш поширеною помилкою, яка зареєстрована у 5 з 8 лікарів, була втрата візуалізації голки при просуванні. Це призвело до надмірної глибини її проникнення. Результати наведені в діагр. 1, 2.


Діаграма 1. Порівняльне дослідження кривої навчання при візуалізації нервів нижньої кінцівки.


Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена: r=0.9, p>0,05


Діаграма 2. Порівняльне дослідження кривої навчання виконанні пункції на фнатомах в поперечному (Out of plane) та поздовжньому (In plane) скануванні


Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена: r = 0.8, p> 0,05.


Висновок. Лікарі анестезіологи без попереднього досвіду в ультразвуковій діагностиці, можуть достатньо швидко опанувати основи інтервенційних маніпуляцій під УЗ контролем та підвищити точність їх виконання у модельованій ситуації з використанням фантомів. При порівняльному дослідженні кривої навчання статистично достовірно важче опанувати методикою візуалізації сідничного нерва та виконання пункції у поздовжньому (In plane) скануванні. У початківців основною помилкою є просування голки без належної візуалізації за допомогою ультразвукового променя. Іншими помилками були нездатність співставити бік дослідження та зображення на екрані, невдалий вибір місця введення голки, нерівномірний розподіл місцевого анестетика тощо. Названі помилки призвели до помилки пункції, проте це може викликати ятрогенну травму в клінічних умовах.


А Б В

Рисунок 1 (А, Б, В) - Фантом використовуються в якості навчального муляжу на ранніх етапах навчання, а також для фахівців, наприклад, для моделювання доплерівських артефактів (А-гелевий фантом, Б – фантом біологічної тканини (м'ясо), В - механо-електронний тренажер для РА)


Література

1. Бубнов Р.В. Ультразвуковой контроль проведения регионарной анестезии при операциях на нижних конечностях/ Международный медицинский журнал. – 2010. - № 1. - С. 99-103.

2. Пат. № u 2011 03447 Україна. Спосіб створення фантомів для моделювання регіонарної анестезії під ультразвуковим контролем / Бубнов Р.В., Мухомор О.І., Строкань А.М. (Вх. № 794667 від 23.03.2011).