ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗСУВНОХВИЛЬОВОЇ ЕЛАСТОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Лінська Г.В.*, Калмикова І.В.**, Мамай С.І.**, Фомина С.О.**, Артамонов А. А.**.

* ДУ "Інститут неврології, психіатрії и наркології НАМН України", Харків
** ДУ Харківський обласний клінічний онкологічний центр

ВСТУП: Рак молочної залози займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності жіночого населення країн СНД та Європи у цілому. З огляду на фатальні наслідки несвоєчасного виявлення цієї патології, актуальним завданням залишається пошук нових методів її діагностики. Потенційно перспективним постають неінвазивні методи оцінки жорсткості вогнищевих уражень молочної залози, зокрема шляхом ультразвукової зсувнохвильової еластографії (ShearWave elastography).

МЕТА РАБОТИ: попередня оцінка інформативності зсувнохвильової еластографії в діагностиці раку молочної залози.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ: В дослідженні приймали участь 24 пацієнтки віком від 44 до 69 років (середній вік - 59,2±1,7 років), з вогнищевими ураженнями молочних залоз, в тому числі: 16 пацієнток з раком молочної залози і 8 пацієнток з фіброаденомою молочної залози. Всі вогнищеві ураження були верифіковані гістологічно. Ультразвукові дослідження здійснювались на сканері ULTIMA PA (Радмір, Україна) лінійним датчиком на частоті 5-10 МГц в В-режимі, а також у режимі зсувнохвильової еластографії. Вивчалися: характеристики утворів в сірій шкалі, а також їхні якісні та кількісні характеристики в режимі зсувнохвильової еластографії

РЕЗУЛЬТАТИ: В процесі дослідження характеристик утворів, що вивчались, в сірій шкалі було встановлено що, вогнища раку молочної залози мали нерівні контури та неоднорідну структуру в той час як вогнища фіброаденоми молочної залози - рівні контури та однорідну структуру. При візуальному аналізі зображень, одержаних в режимі зсувнохвильової еластографії було встановлено, що картування (за показником жорсткості у кПа) вогнища фіброаденомі молочної залози, як правило, має однорідну структуру й таке ж саме зафарблення, що й навколишні тканини. На відміну від цього, зафарблення вогнища на аналогічних картограмах раку молочної залози мало неоднорідне зафарблення і колір, що істотно відрізнявся від кольору оточуючих тканин: або червоне на тлі синього, або блакитне у червоному ареолі. При кількісному аналізі результатів, одержаних в режимі зсувнохвильової еластографії було встановлено, що медіанна жорсткість тканини у вогнищі фіброаденоми молочної залози є достовірно (p<0,01) меншою (min 18 кПа, max 62 кПа, середня арифметична 22,4±2,4 кПа), ніж у вогнищі раку молочної залози (min 57 кПа, max 230 кПа, середнє арифметична 134,7±30,2 кПа). 

ВИСНОВКИ: 1. Усереднені показники жорсткості тканини у вогнищі ураження дозволяють достовірно (p<0,01) відокремити групу пацієнток з раком молочної залози, від групи пацієнток з фіброаденомою молочної залози, однак для впевненої індивідуальної діагностики зазначених патологічних станів диференціальні можливості методу недостатні. 2. Отримані данні підтверджують поширену думку про те, що зсувнохвильова еластографія не є самодостатнім методом, але її результати можуть істотно підвищити надійність ідентифікації раку молочної залози в разі використанні у сукупності з іншими методами діагностики. 3. Для піднесення диференціально-діагностичних можливостей методу зсувнохвильової еластографія необхідні подальші дослідження.