Ехоеласто-морфологічні паралелі: віковий вплив пулу гепатоцитів печінкової дольки на жорсткість паренхіми печінки щурів

Динник О.Б.1, Кобиляк Н.М.2, Березовський В.Я.1, Янко Р.В.1

1 Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, Київ
2 Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця , Київ

Такий біофізичний показник як «жорсткість» або «пружньо-еластичні властивості тканин» печінки в нормі і патології обумовлений багатьма чинниками. Жорсткість тканин печінки (ЖТП) варто розглядати як інтегральний показник, що змінюється при розвитку дифузних захворювань печінки, а не виключно як маркер фіброзу. На величину ЖТП також можуть впливати ступінь гідратації сполучної тканини, внутрішньопечінковий тиск крові, жовчі чи лімфи, співвідношення насичених та поліненасичених ліпідів у тканині [1].

Мета: Вивчити вплив цитоархітектоніки печінкової дольки на зміни ЖТП у щурів різного віку.

Матеріали та методи. Дослідження проведено на 30 щурах, які були розділені на 3 групи: I – 3-х місячні (n=10); II – 12-ти місячні (n=10) та III – 20-ти місячні. Вимірювання  ЖТП з використанням методу еластографії на основі хвиль зсуву (ЕХЗ) проводили на УЗ апараті Ultima РА (Радмир, Україна) лінійним датчиком 10-5 МГц у правій і лівій долях печінки щурів. Кількість успішних вимірювань повинна була становити не менше 10, після чого визначали медіану, яка характеризувала ЖТП в кПа.

Гістологічні препарати виготовляли за стандартною методикою. На цифрових зображеннях мікропрепаратів на мікроскопі «Olympus» (Японія) здійснювали морфометрію за допомогою комп`ютерної програми «IMAGE J». Підраховували кількість гепатоцитів у полі зору мікроскопа і в трабекулі, визначали площу гепатоцитів. Морфометричні виміри гепатоцитів проводили при збільшенні мікроскопа  у 320 разів.

Результати. Аналіз результатів проведених вимірювань показав, що медіана, 25-й та 75-й квартиль величин ЖТП  у різних вікових групах були наступними: у  І групі тварин – 4,3 [4,0 - 5,0] кПа, в II – 4,8 [4,4 - 5,6] кПа та відповідно в III – 5,3 [4,9 - 5,7] кПа. При використанні t-критерію Стьюдента виявлена статистично вірогідна різниця для значення ЖТП між 3-х місячними та 20-ти місячними тваринами (р=0,010).

Таблиця. Кількість гепатоцитів та їх площа в печінці  щурів різного віку

(n=10; M±SD).

 

3-місячні щури

12-місячні щури

20-місячні щури

Р

Кількість гепатоцитів в п/з (×320 разів)

136±6,35

124±6,0

113±7,43

<0,001

 

Кількість гепатоцитів в одній трабекулі

20,2±1,68

17,6±1,50

17,8±1,22

0,001

Площа гепатоцита, мкм2

 

355,2±20,95

343,5±15,18

339,8±16,17

0,144

 

При аналізі гістологічних препаратів тканин печінки, залежно від вікової групи щурів, виявлено певну тенденцію в отриманих морфометричних показниках (табл.1). Так, з віком спостерігалось зменшення середньої площі поперечного перерізу гепатоцитів (р=0,144). Кількість гепатоцитів у полі зору мікроскопа та в трабекулі з віком статистично достовірно знижувалася (особливо це чітко видно у 20-ти місячних тварин). При проведені кореляційного аналізу встановлено негативний зв'язок середньої сили між ЖТП та кількістю гепатоцитів в полі зору (r= -0,672; р < 0,001).

Отже, у білих щурів з віком відбувається зростання ЖТП, але її значення в кожній групі не перевищують нормальних або референтних показників. В попередньому дослідженні ми показали можливу роль в віковому збільшенні ЖТП накопичення в паренхімі з віком загальних ліпідів та їх підкласів [1].

Висновки. Певний вплив на зростання  ЖТП може вносити віковий дрейф цитоархітеконіки печінкової дольки.

 

1.             Age-related changes of liver stiffness in normal rats according to the method of ultrasonic shear wave elastography / N. Kobyliak, O. Dynnyk, V. Berezovsky [et al.] // XVIII Annual Russian Congress "Hepatology today", March 25-27, 2013: thesis. – Moscow. – Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. – 2013. – Vol. 23, N1 (ap. 40). - p.168.