УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Климась І.В.

Кафедра сімейної медицини Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Вступ. Необхідність тривалого використання медикаментів в лікуванні ревматоїдного артриту (РА) справляє негативний вплив на стан гепатобіліарної системи (ГБС). При цьому питання зміни стану ГБС при РА є найменш вивченим. Проблему отримання максимально інформативної діагностичної картини стану ГБС у сполученні з доступністю дослідження на сучасному етапі розвитку діагностики може вирішити ультразвукове дослідження (УЗД).

Мета. Дослідити ефективність використання ультразвукової діагностики та характер змін стану гепатобіліарної системи у хворих на РА в клінічній практиці.

Матеріали та методи. Нами проведено обстеження 126 хворих на РА. Серед них 102 жінки та 24 чоловіка, віком 20-55 років, середній вік 43,82±7,8 років. В якості групи контролю обстежено 30 осіб без аутоімунної патології, запальних станів та захворювань, 25 жінок та 5 чоловіків віком 27-52 років, середній вік 42,4±8,6 років. Середня тривалість захворювання на РА склала 7,2±5,4 років. В дослідження не включали хворих на РА, з вірусними чи аутоімунними гепатитами; пацієнтів, що зловживали алкоголем. Набір та обстеження хворих проводились кафедрі сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика на базі відділення алергології та ревматології КЗ КОР «КОКЛ». УЗД стану ГБС виконували на ультразвуковому апараті ULTIMA PRO-30, «РАДМІР», Харків, із застосуванням конвексного датчика C2-5 МГц. Статистична обробка отриманих результатів дослідження проводилась на персональному комп’ютері за допомогою програми «Microsoft Excel». Оцінювали середні значення, їх похибки і достовірність статистичних показників (р), достовірними вважали показники при р<0,05.

Результати. Відповідно до результатів нашого дослідження патологія ГБС виявлена у 97 хворих на РА - 77% та у 13,3% в групі контролю. Збільшення розмірів печінки та жирову інфільтрації печінки різного ступеня важкості, що є вірогідними критеріями жирової хвороби печінки при УЗД, зустрічались найбільш часто та зареєстровано у 77 хворих на РА (61,1%). Жирова інфільтрація печінки І ступеня спостерігалась у 38,9% хворих на РА, ІІ-го ступеня у 36,4% та ІІІ-го у 24,7% хворих на РА, в групі контролю відповідно 3,3% І-го та 3,3% ІІ-го ступенів. Жирову інфільтрацію печінки ІІІ-го ступеня в групі контролю не зареєстровано. При оцінці стану жовчовивідних шляхів найбільш часто спостерігались ознаки хронічного холециститу - 47% та холестерозу жовчного міхура (ЖМ) – 23%, ЖКХ зареєстрована у 8,25% хворих на РА, в групі контролю відповідно 10% ознаки хронічного холециститу та 3,3% холестерозу ЖМ. Достовірність отриманих показників склала р<0,001.

Висновки. 1. Ультразвукова діагностика змін стану ГБС у хворих на ревматоїдний артрит є високоінформативний, ефективний, доступний, неінвазивний та відносно недорогий метод діагностики. 2. Патологічні зміни ГБС спостерігаються у 77% обстежених хворих на РА та у 13,3% в групі контролю. 3. Жирову інфільтрації печінки різного ступеня важкості зустрічається у 61,1% хворих на РА. 4. Використання УЗД в комплексному обстеженні хворих на РА дозволить виявити ураження ГБС на ранній стадії та вчасно розпочати адекватне лікування, запобігти розвитку ускладнень та покращать лікування основного захворювання у хворих на РА.