ЕХОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІМФОГЕННИХ МЕТАСТАЗІВ РАКУ ГЛОТКИ

Дикан І.М., Козаренко Т.М., Логаніхіна К.Ю.

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики» НАМНУ, Київ

Вступ: Останнім часом в Україні простежується тенденція до зростання загальної онкологічної захворюваності. Зокрема, для раку глотки (рГ), за даними Національного Канцер-реєстру, у 2011-2012 рр. хоча грубий показник захворюваності і лишався незмінним (5,0 на 100 тис. населення), показник захворюваності серед чоловіків зріс із 9,5 у 2011 р. до 9,6 на 100 тис. населення у 2012 р.

Мета. За таких умов актуальним є визначення особливостей метастазування у шийні лімфатичні вузли (ЛВ) у хворих на рак гортанного (ГГ), ротового (РГ) та носового відділів глотки (НГ) за даними комплексного ультразвукового дослідження (УЗД) з метою підвищення ефективності діагностики  та лікування рГ.

Матеріали і методи: обстеження 95 хворих на рГ, з яких 44 (46,3%) пацієнти були із ГГ, 32 (33,7%) - із РГ, 19 пацієнтів (20,0%) – із НГ, проводили на апараті «Ultima RA», Радмір. Комплексне УЗД включало сканування у В-режимі, режимах кольорового допплерівського картування та імпульснохвильової допплерографії (ІД). Оцінювали особливості метастатичних лімфатичних вузлів шиї (mts) у В-режимі за наступними параметрами: розміри, форма, відношення поздовжнього до поперечного діаметрів ЛВ менше двох, патологічна перебудова ехоструктури ЛВ, групова приналежність згідно класифікації UICC. КДК ті ІД відображали якісні та кількісні параметри кровотоку у mts.

Результати: у більшості метастатичних ЛВ спостерігали: діаметр більше двох см (79 пацієнтів, 83,7%); неправильну форму (70 пацієнтів, 74,6%); відношення поздовжнього до поперечного діаметра ЛВ менше 2 (87 пацієнтів, 91,6%); патологічну перебудову ехоструктури ЛВ (90 пацієнтів, 93,9%). У режимі КДК більшість метастатичних ЛВ (88 пацієнта, 92,6%) мали мішаний тип кровотоку, із наявністю судинних локусів у капсулі, кірковій та мозковій речовині ЛВ. За даними ІД у таких ЛВ переважно реєструвався високошвидкісний, низькорезистентний тип кровотоку (у 86 пацієнтів, 90,5%). Встановлено групову приналежність mts, виявлені їх особливості відносно рівня розташування первинної пухлини у хворих на рГ. У 85,6% хворих на рак ГГ виявили mts у верхню яремну та глибоку групу ЛВ; у 83,8% хворих із пухлинами РГ спостерігали mts у підщелепні та підборідні ЛВ; для більшості mts раку НГ були характерні множинні білатеральні mts у ЛВ яремної та задньошийної груп (88,5%).

Висновки: з метою підвищення ефективності діагностики та лікування рГ завдяки проведенню комплексного УЗД 95 хворим було досягнуто та підсумовано наступне.

1. Розроблено УЗД-семіотику mts у ЛВ рГ;

2. Встановлені найбільш часті ознаки метастатичного ураження ЛВ, до яких належать: неправильна форма, відношення поздовжнього до поперечного діаметрів ЛВ менше двох, патологічна перебудові ехоструктури (В-режим), мішаний, високошвидкісний та низькорезистентний типи кровотоку (режими КДК, ІД);

3. Виявлено залежність групової приналежності mts у ЛВ рГ відносно рівня розташування первинної пухлини – типовими для раку ГГ були mts  у верхні яремні та глибокі ЛВ, для раку РГ- у підщелепні та підборідні ЛВ. для раку НГ - множинні білатеральні mts у ЛВ яремної та задньошийної груп.