Перший досвід використання технології еластографії хвилі зсуву в діагностиці пухлин молочної залози

Кориченський О.М., Медведєв В.Є., Федусенко О.А., Борульова В.В.

НМАПО ім. П.Л.Шупика, МЦ «Doctor Vera», Кібер Клініка Спіженко, Київська обласна лікарня, Київ

Вступ. Технологія еластографії хвилі зсуву (Share Wave Elastography, SWE) новий щабель розвитку ультразвукової діагностики. В основі SWE лежить принцип збудження хвилі зсуву в тканинах і наступна реєстрація її швидкості. За модулем Юнга E=3ῤC2, де Е – жорсткість тканини (кПа), ῤ - щільність речовини (кг/м³), С – швидкість хвилі зсуву, розраховується номінальна величина еластичності/жорсткості нормальних та патологічних тканин. Відомо, що змінені тканини в наслідок онкологічного процесу більш щільні, ніж доброякісні. Технологія SWE дозволяє визначити різницю щільності між тканинами в реальному часі.

Ціль роботи. Оцінити можливості SWE для виявлення і диффдіагностики вогнищевих уражень молочної залози, дослідити характерні SWE феномени.

Матеріали і методи. Дослідження проводилися на ультразвуковому приладі Aixplorer (Supersonic, France), лінійний датчик 4-15 МГц. Обстежено 72 пацієнтки віком 17-74 роки. У 15 пацієнток виявлено солідні вогнищеві зміни. У 3 пацієнток було виявлено карциному, всі прооперовані. Одна пацієнтка була після лампектомії і обстежена з приводу підозри на рецидив в післяопераційний рубець. У однієї пацієнтки виявили внутрішньопротокову папілому – прооперована. У 11 пацієнток виявили одну або кілька фіброаденом. У 17 пацієнток виявили кісти різного розміру. У однієї вогнищевий лактаційний мастит. Всім пацієнткам було проведено стандартне обстеження в В-режимі, вогнищеві ураження оцінювались з допплерографією, проводилась еластографія та еластометрія.

Результати. Жорсткість фіброгландулярної та жирової тканини поза зоною вогнищевих уражень мали низькі показники: 4-28 кПа та 3-22 кПа відповідно.

У 3-х пацієнток зі злоякісними вогнищами виявляли типові зміни у вигляді перифокального значного підвищення жорсткості тканин до 80-240 кПа. У двох з великими карциномами 11х10 мм і 25х16 мм чітко визначався еластографічний феномен «чорної діри» - відсутність кольорового забарвлення в товщі вогнища. Карцинома малого діаметру - 4х5 мм, рівномірно забарвлювалась, мала жорсткість до 50 кПа, а перифокально в зоні десмопластичної реакції до 90 кПа. Внутрипротокова папілома мала жорсткість 18 кПа. Перифокальні тканини мали низьку жорсткість, аналогічну нормальній фіброгландулярній та жировій тканині. Фіброаденоми різного розміру (6-14 мм) мали низьку жорсткість 6-12 кПа, співставну з жорсткістю нормальної фіброгландулярної та жирової тканини. Тканини у вогнищевому лактаційному маститі мали низьку жорсткість, а центральна частина вогнища не колоризувалася, тобто нагадувала кісту. Наявність поодиноких та невеликих груп макрокальцинатів у фіброгландулярній тканині без вогнищевих уражень жорсткість тканини не підвищувала.

В кістах невеликого діаметру 4-8 мм відмічається наявність артефакту «фонового забарвлення анехогенного вмісту кісти». Як відомо, хвилі зсуву у рідинах не виникають (тільки при частотах вищих за 1 ГГц), але при SWE виникає фонове забарвлення та низькі еластометричні показники. Перифокально жорсткість тканин була вища від прилеглих ФГТ та ЖТ, але у «м`якому діапазоні».

Відносний коефіцієнт жорсткості (SWE ratio) має суттєві розбіжності в величинах в залежності від того які нормальні (фіброгландулярна або жирова) тканини використовуються для його визначення та яка номінальна жорсткість цих тканин. Так, наприклад, при доброякісній протоковій папіломі жорсткість вогнища була 17,6 кПа, а жирової тканини – 2,6 кПа, що дало SWE ratio 6,76. І, навпаки, перифокальна жорсткість при карциномі була до 88 кПа, а нормальні тканини до 26 кПа, що дає SWE ratio 3,6.

Висновки. Еластографія та еластометрія хвилі зсуву дає чітку наглядну картину при злоякісних та доброякісних вогнищевих змінах в молочній залозі, що дає можливість підвищити точність диференційної діагностики утворень. В післяопераційний період при наявності гранульом та набряку дані еластографії можуть бути сумнівними. Наявність еластографічних артефактів потребує враховування їх в діагностичному процесі. Відносний коефіцієнт SWE ratio має допоміжне значення.