СТРУКТУРНІ ПОРУШЕННЯ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ ТА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ, АСОЦІЙОВАНИЙ З ВІРУСОМ С

Дементій Н.П., Старикова Л.М., Коненко І.С., Шантир Л.І.

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», Дніпропетровськ, Україна

Вступ. Значний ріст показників захворюваності на гепатит, асоційований з вірусом С, часте ураження осіб молодого віку, високий рівень хронізації захворювання з можливою трансформацією в цироз та гепатоклітинну карциному обумовлюють актуальність та важливість проблеми.

Мета роботи: охарактеризувати стан структури печінки, судин портальної системи у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки (ХДЗП), асоційовані з вірусом С, за методом УЗД.

Матеріали та методи. Ультразвукове дослідження проводили на апараті SН-2000 НONDA ELECTRONICS в реальному масштабі часу натще. Аналіз структурних змін органів травлення містив оцінку розмірів, контурів, акустичної структури і ехогенності печінки, селезінки, стану біліарної системи за загальноприйнятим методом. Обстежені хворі на ХДЗП, асоційовані з вірусом С, в залежності від стану печінки, розподілені на такі групи: І група – 24 хворих на хронічний гепатит, асоційований з вірусом С (ХГС), ІІ група – 16 хворих на цироз печінки, асоційований з вірусом С (ЦПС). Середній вік хворих І групи склав (46,17±8,06) років, жінок було 54,2%. Середній вік хворих ІІ групи склав (55,50±8,72) років, жінок – 62,5%.

Результат. У хворих І групи неоднорідність структури правої та лівої часток печінки та характер гіперехогенності був переважно дифузним (87,5%), у хворих ІІ групи – переважно дифузно-вогнищевим (87,5%). Всі параметри печінки у хворих на ЦПС були більш значно збільшеними в порівнянні з хворими на ХГС: товщина правої частки печінки – на 4,8%, косий вертикальний розмір правої частки печінки – на 6,13%, об’єм правої частки печінки – на 16,39%, товщина лівої частки печінки – на 9,9%, краніо-каудальний розмір лівої частки печінки – на 10,0%, об’єм лівої частки печінки – на 34,8%; товщина хвостатої долі – на 10,1%, а товщина квадратної долі – на 10,7% (p>0,05). У хворих на ЦПС діаметр ворітної вени на 9,1% більший, ніж у хворих на ХГС, діаметр позапечінкової частини ворітної вени – на 10,8%, при цьому товщина стінки ворітної вени на 21,5% більша, ніж у хворих на ХГС, що відповідає вираженості перипортального фіброзу. Діаметр ворітної вени збільшується у позапечінковій частині на 1,5% у хворих на ХГС, а у  хворих на ЦПС – на 3,1%. Це може свідчити про те, що у хворих на ЦПС структура стінки ворітної вени щільніша, ніж у хворих на ХГС. При фіброзних змінах структури печінки у хворих ІІ групи права, середня і ліва печінкові вени мають менший діаметр, ніж у хворих І групи на 27,0%, 18,3% і 41,0% відповідно. Діаметр холедоха у хворих ІІ групи більший на 19,6%, а товщина стінки – на 20,7% в порівнянні з показниками хворих І групи. Це може свідчити про наявність холестазу у хворих ІІ групи.

Висновки. Структурні зміни печінки більш виражені у хворих на ЦПС, причому характер гіперехогенності при ХГС був переважно дифузним (87,5%), а при її ЦПС – дифузно-вогнищевим (87,5%). У хворих на ЦПС більш значно збільшені розміри печінки та діаметр ворітної вени (р<0,05) та більш значна вираженість перипортального фіброзу.