Кореляційний зв'язок кількісних параметрів кровотоку в каротидних артеріях з показниками систолічної функції лівого шлуночка серця у пацієнтів з гострими порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом

Абдуллаєв Р.Я., Сисун Л.А., Калашніков В.Й., Пономаренко С.О.

Харьківська медична академія післядипломної освіти.

 Введення. Ішемічний інсульт є одним з найпоширеніших і небезпечних захворювань, що перетворюється в найважливішу медико-соціальну проблему в економічно розвинених країнах світу. Найбільш тяжким за своїми наслідками є ішемічний інсульт атеросклеротичного ґенезу. Гемодинамічно значуще атеросклеротичне ураження каротидних артерій має місце майже в половині випадків ішемічних інсультів. Атеросклероз магістральних артерій шиї й голови нерідко поєднується з ураженням коронарних артерій – ішемічною хворобою серця (ІХС). Це пояснюється тим, що ці захворювання розвиваються на фоні розповсюдженого атеросклерозу судин.

Мета: Провести кореляційний аналіз між кількісними параметрами кровотоку у внутрішній сонній артерії (ВСА) з показниками систолічної функції лівого шлуночка (ЛШ) серця.

Матеріали і методи: вивчались гемодинамічні показники ВСА у 52 пацієнтів з  гострими порушеннями мозкового кровообігу за ішемічним типом.

    Всі пацієнти були розподілені на 2 групи: спостереження (I група), яку склав 31 пацієнт з порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом та ІХС (стабільною стенокардією напруження I, II, III функціональних класів) – середній вік – 65,6 ± 16,2 років; групу порівняння (II група) склали 21 пацієнт з порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом без ІХС, з нормальною систолічною функцією серця – середній вік – 46,5 ± 11,3 років.

    До контрольної групи (III група) було включено 30 здорових осіб,  віком від 18 до 64 років  – середній вік – 52,1 ± 18,3 років.

Кожному пацієнтові було проведено трансторакальну ехокардіографію та УЗД магістральних артерій шиї на апараті ULTIMA PA фірми «Радмір» (Україна). Трансторакальна ехокардіографія включала вимірювання передньозаднього розміру ЛШ в систолу (КСР) і діастолу (КДР), товщину міжшлуночкової перегородки (МШП) і задньої стінки ЛШ у діастолу (ЗСЛШ), відносну товщину стінок (ВТС), фракцію викиду ЛШ (ФВ), ударний об’єм (УО); кінцево-діастолічний об’єм (КДО); кінцево-систолічний об’єм (КСО) та індекс маси міокарда ЛШ (ІММЛШ).

Оцінку ступеня стенозів внутрішньої сонної артерії  (ВСА)визначали методом ECST (European Carotid Surgery Method), виділяючи 3 ступеня стенозу: стеноз < 50 %, 50–69 % і > 70 %.

У допплерівському режимі реєстрацію швидкостей кровотоку в ВСА здійснювали на трьох ділянках – престенотичній (ВСА на 3–4 см дистальніше біфуркації), на ділянці самого стенозу (устя ВСА) і на постстенотичній ділянці (проксимальному відділі ВСА). Вимірювали пікову систолічну швидкість кровотоку (Vps), кінцеву діастолічну швидкість кровотоку (Ved), усереднену в часі максимальну швидкість кровотоку (TAMX), усереднену середню швидкість кровотоку (TAV), індекс резистентності (RI) і пульсаційний індекс (PI).

Результати досліджень: за нашими даними, у хворих групи спостереження відповідно групи порівняння визначалось збільшення об'ємних і лінійних показників ЛШ. КДР був істотно вищий – на 9,1 % (р<0,05), КДО – на 22,4 % (р<0,05), КСР – на 20,7 % (р<0,05) і КСО – на 42,4 % (р<0,05). Також було виявлене стовщення МШП на 24,4 % (р<0,05), ЗСЛШ – на 12 % (р<0,05), збільшення ІММЛШ – на 19,3 % (р<0,05) і закономірне  збільшенням ВТС на 12,8 % (р<0,05). У хворих групи спостереження систолічна функція (СФ) ЛШ зазнала порушень в 63,33 %, що проявлялось зниженням ФВ на 13,2 % (р<0,05) і УО – на 4,2 % (р<0,05) відносно групи порівняння.

У результаті кореляційного аналізу взаємодії між основними показниками кровотоку ВСА і показниками систолічної функції ЛШ  виявлено, що в ВСА у хворих групи спостереження існує позитивний кореляційний зв'язок досить високого ступеня між показником ФВ і Vps (r=0,625; p<0,05), між ФВ й індексом периферичного опору RI (r=0,714; p<0,05). Між ФВ і пульсаційним індексом PI установлено середнього ступеня кореляційний зв'язок (r=0,424; p<0,05).

Висновки: 1. У пацієнтів з гострими порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом та ІХС визначалось збільшення об'ємних і лінійних показників ЛШ та зниження ФВ.

2. Між фракцією викиду ЛШ та гемодинамічними показниками каротидних артерій є кореляційний зв'язок.

3. Фракція викиду  ЛШ більше впливає на Vps і RI.