Особливості портального кровотоку у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями печінки

Лаврик Г.В.

Національний інститут раку, Київ

Актуальність: Складність та травматичність оперативних втручань на печінці з приводу злоякісних новоутворень призводить до зміни функціональних та гемодинамічних показників. Результати обширних резекцій стають причиною розвитку післяопераційних ускладнень. Одним із основних є печінкова недостатність. Залишається актуальним питання про визначення в доопераційному періоді порушень портального кровотоку та оцінити фактори ризику розвитку печінкової недостатності в післяопераційному періоді.

Мета дослідження: Визначити можливості комплексного ультразвукового дослідження судин портального русла у пацієнтів із злоякісними пухлинами печінки в перед- та післяопераційному періодах для визначення та оцінки перебігу печінкової недостатності.

Матеріал та методи: Комплексне ультразвукове дослідження із оцінкою кількісних та якісних характеристик кровотоку по воротній вені (ВВ) та печінковій артерії (ПА) у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями печінки в перед- та післяопераційному періодах.

Результат: В I-групі (n= 87) хворих із зміною кровотоку в ВВ: Vл 12,2 ± 3,8 - 14,9 ± 3,3 см/с, при наявності асциту: Vл ВВ (у стовбурі) 26,4 ± 1,2 см/с; Q BB 578±312 - 426±240 мл/хв; II-група: без зміни кровотоку в ВВ: Vл 14,1 ±4,4 – 21,2 ± 3,8 см/с; Q BB 929,4 ± 185,4 мл/хв. В групі пацієнтів із зміною портального кровотоку відмічено розширення діаметру ПА 0,39 ± 0,05 - 0,44 ± 0,06 мм; V max ПА 65,6 ± 11,7 - 78,4 ± 6,6 см/с; V vol ПА 178,7 ± 58,6 мл/хв. Індекс резистентності (IR) ПА 0,61 ± 0,05 - 0,71 ± 0,05, без тромбозу ВВ чи гілок, IR ПА 0,81 ± 0,06 - 0,71 ± 0,05 з тромбозом ВВ. У I-групі хворих із зміною портального кровотоку та при наявності асциту відмічено збільшення частки артеріальної перфузії в загальному кровопостачанні печінки. II-група (n=93) хворих – без гемодинамічних порушень. В післяопераційному періоді, відмічено значну відмінність результатів портальної гемодинаміки. При Q BB до 600 мл/хв відмічено ознаки печінкової недостатності різного ступеня. Найбільш позитивні результати після резекцій печінки було отримано при средніх (від 600 до 1000 мл/хв) та високих (> 1000 мл/хв) показниках кровотоку по ВВ. Подібна тенденція прослідковувалась при оцінці кровотоку в ПА. При показниках V vol ПА (до 200 мл/хв) задовільні результати без проявів печінкової недостатності відмічено у 30 % прооперованих хворих.

Висновок: Аналіз результатів показав, що чим більше понижені показники порто-печінкової гемодинаміки, тим вища вірогідність розвитку печінкової недостатності в післяопераційному періоді.