2D ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПРИ КОРЕКЦІІ ТЕТРАДИ ФАЛЛО ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ КЛАПАНА ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ

Бородінова О.С.

ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Київ,

Вступ. Точна оцінка розміру клапана легеневої артерії має вирішальне значення для планування та оцінки результатів корекції тетради Фалло із збереженням клапана легеневої артерії.

Мета. Визначити чутливість трансторакальної 2D ехокардіографії в оцінці морфології клапана легеневої артерії та виявити найбільш точну ехокардіографічну позицію для вимірювання його розміру. Проаналізувати можливість росту кільця клапана легеневої артерії у пацієнтів після корекції тетради Фалло із збереженням клапана легеневої артерії.

Методи. Для оцінки морфології клапана легеневої артерії була використана трансторакальна 2D- ехокардіографія (2D TTE). Діаметри кільця клапана легеневої артерії вимірювались парастернально по короткій осі на рівні аортального клапана та парастернально по довгій осі правого шлуночка і порівнювалася з інтраопераційним діаметром кільця клапана легеневої артерії, виміряним за допомогою розширювачів Hegar після пластики легеневої артерії.

Результати. Були проаналізовані 2D TTE обстеження 41 послідовного пацієнта з тетрадою Фалло до та після корекції. Кількість стулок легеневого клапана була візуалізована у 28 пацієнтів (68, 3%), з відповідністю хірургічним результатам у 92, 9% випадків. Розмір кільця клапана легеневої артерії по довгій осі правого шлуночка був достовірно більшим, ніж розмір, виміряний парастернально по короткій осі на рівні аортального клапана (9, 5±0, 2 проти 8, 5±0, 3, р<0, 005) та мав кращу кореляцію з інтраопераційними даними (P <0, 05). В середньому через 248±143 днів після операції кільце клапана легеневої артерії достовірно збільшувалось в розмірі (z-score = -0, 9 проти z-score = -0, 2, P <0, 005) за умови відсутності підклапанного стенозу легеневої артерії.

Висновки. 2D TTE є достатньо точним методом для оцінки розміру клапана легеневої артерії у хворих з тетрадою Фалло, але не є достатньо чутливим для оцінки морфології клапана. Кільце клапана легеневої артерії має тенденцію до росту після корекції тетради Фалло із збереженням клапана легеневої артерії за умови відсутності підклапанного стенозу.