СПІВСТАВЛЕННЯ ЕЛАСТОГРАФІЧНИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ З АВТОІМУННИМ ГЕПАТИТОМ

Березенко В.С.1, Дикан І.М.2, Михайлюк Х.З.1, Задорожна Т.Д.1, Коробко В.Ф.2, Тарасюк Б.А.2 , Солодущенко В.В.2

1 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України», м. Київ

2 «Інститут променевої діагностики та ядерної медицини НАМН України», м. Київ

Вступ. Автоімунний гепатит, захворювання без чіткої патогномонічної симптоматики, що характеризується прогредієнтним перебігом та швидким прогресуванням до значного фіброзу та цирозу печінки. Своєчасна діагностика цього захворювання, особливо у дітей, є запорукою попередження ускладнень та успішного лікування.

Мета. Вивчити ультразвукові особливості жорсткості паренхіми печінки у дітей з автоімунним гепатитом методом еластографії зсувної хвилі в співставленні з результатами морфологічного дослідження біоптату печінки.

Пацієнти та методи. Обстежено 40 дітей, хворих на автоімунний гепатит, за період 2015–2018 рр. Усім дітям проведено комплекс лабораторних тестів, еластографію печінки методом зсувної хвилі та пункційну біопсію. Активність захворювання визначали за допомогою гістологічного індексу активності (ІГА) за Knodell та біохімічними показниками. Cтадію захворювання оцінювали по гістологічному індексу фіброзу (ГІС) METAVIR. Проведено співставлення взаємозв’язку гістологічної активності гепатиту із показниками жорсткості паренхіми. Досліджено зміни показників жорсткості печінки в динаміці ( через 6 та 12 місяців лікування) у 23 дітей з АГ.

Результати. У 72,5% (n = 29) дітей діагностовано виразний фіброз ( стадія фіброзу >F2 за METAVIR (χ2=16,2; р<0,001 між групою дітей із F1-2 та F3-4 METAVIR). Проведений ROC аналіз показав, що оптимальною «точкою відсічення» для діагностики фіброзу F3 METAVIR був показник жорсткості 9,4 кПа, а для F4 METAVIR - 13,0 кПа. Активність гепатиту впливала на жорсткість паренхіми печінки - із зменшенням активності запального процесу зменшувався і показник жорсткості паренхіми печінки .

Висновки. У 50,0 % дітей з АГ стадія фіброзу яка визначалася методом еластографії до лікування відповідала даним морфологічного дослідження біоптатів печінки. Активність гепатиту впливає на жорсткість паренхіми печінки, із зменшенням активності запального процесу цей показник також зменшується. Проведене дослідження показало, що в процесі лікування (антифібротична та імуносупресивна терапія) через 6 та 12 місяців показники жосткості паренхіми печінки достовірно знижуються (р < 0,05).