Дуплексне сканування судин мозку у хворих на ішемічний інсульт

Вернигородська М.В., Безсмертна Г.В.

м.Вінниця, Український державний НДІ реабілітації інвалідів

 

Вступ

Однією із важливих проблем сучасності залишаються судинні захворювання головного мозку, найбільш важкою формою яких є інсульт. В останні роки в структурі цереброваскулярної патології значно зросла частка ішемічних інсультів, яка складає 80 - 90% всіх випадків.

Ішемічний інсульт являється однією з вагомих причин захворюваності, інвалідизації та смертності населення. Він є всесвітовою пандемією, яка щорічно вражає біля 7 млн. осіб на планеті та приблизно 175 тис. на Україні.

Матеріали та методи

Дуплексне сканування (ДС) судин мозку проводилось на апараті SonoAce-6000 C фірми Medison з використанням лінійного датчика з частотою 6 - 7,5 МГц в В-режимі, імпульсному і кольоровому допплерографічному, а також у режимі енергетичного допплера. Методом ДС вимірювали діаметр загальних сонних (ЗагСА), внутрішніх (ВСА) та зовнішніх (ЗовнСА) сонних артерій, внутрішніх яремних вен, товщину комплекса інтима-медіа (ТКІМ). Оцінювали частоту і характер патологічних звивистих хребцевих і сонних артерій, локалізацію та протяжність бляшок, ступінь стенозування сонних артерій в екстракраніальному відділі. При аналізі допплерограми оцінювали систолічну (Vs), діастолічну (Vd) лінійні швидкості, їх співвідношення (S/D), середню (Vmean) швидкість, індекс резистентності (RI) та пульсаційний індекс (РІ).

Проведено дуплексне сканування екстракраніальних судин мозку у 61 хворого з ішемічним інсультом. Серед них було 33 жінки та 28 чоловіків; середній вік склав 55,8±1,29р.

Результаты

Дослідження показали, що діаметр зовнішньої сонної артерії був більше 6,1 мм у 86,9% обстежених і склав в середньому 6,77±0,17 мм (в контролі -5,4±0,1 мм). У 11,4% хворих відмічався S-образний хід судин, у 17,4% - під кутом. Потовщення комплексу інтима-медіа до 1,2 мм спостерігалось у 82,6% хворих, з дифузним рівномірним підвищенням ехогенності, місцями втратою диференціювання на шари, в середньому ТКІМ склала 1,32±0,06 мм (в контролі - 0,97±0,24 мм). У 30,4% випадків в ділянці біфуркації загальної сонної артерії та у 26,2% - на задній стінці внутрішньої сонної артерії були виявлені різної будови атеросклеротичні бляшки. По своїй структурі вони були гомогенні, тобто фіброзні на різних стадіях формування, та поодинокі гетерогенні - бляшки в стадії атероматоза і атерокальциноза. По розповсюдженості атеросклеротичні бляшки були локальні - від 1,5 до 6,5 мм, напівконцентричні, які стенозували судини до 50%, - у 62,5% хворих, стеноз від 60% до 70% - у 37,5% і у

одного хворого - критичний стеноз ВСА.

При дослідженні внутрішніх яремних вен відмічалось збільшення їх діаметру до 12,9±0,81 мм, що супроводжувалось у більшості хворих (65,2%) зниженням швидкості кровотоку в них та явищами ускладненого венозного відтоку з порожнини черепу.

Висновок

Дуплексне сканування судин головного мозку дозволяє виявити на ранніх стадіях різні типи атеросклеротичних бляшок та доклінічні зміни - потовщення інтіми-медіа в сонних артеріях, що має важливе значення для призначення адекватної терапії.