ДОППЛЕРОМЕТРИЧНІ КРИТЕРІЇ, ЯК ФАКТОРИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ СЛАБКОЇ ВІДПОВІДІ ЯЄЧНИКІВ

Пітько В.А., Ткачов О.І., Логінова О.А.

Український науково-практичний медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Харківського національного медичного університету


Вступ. Синдром слабкої відповіді яєчників (ССВЯ) – це складний і багатофакторний процес та водночас складна проблема, яка постала перед фахівцями репродуктивної медицини при лікуванні різних форм безплідності. Навчитися завчасно прогнозувати його розвиток – одна з задач сучасної репродуктивної медицини. В якості метода який би дозволив прогнозувати розвиток ССВЯ ми обрали допплерометричне обстеження пацієнток - потенційних кандидаток на проходження програм допоміжних репродуктивних технологій.


Матеріали та методи. Задачу, яку покладено в основу нашого дослідження, ми вирішуємо тим, що проводимо кольорове доплерівське картирування яєчників. Стан яєчників оцінюємо за такими допплерометричними критеріями як індекс резистентності (ІР) та пульсаційний індекс (ПІ) в яєчниковій артерії та в її стромальних гілках. Дослідження проводилося на апараті Philips HD-11 XE з використанням транспіхвового датчика з частотою сканування 7,5 МГц. В процесі дослідження обстежено 26 жінок з ССВЯ, у яких цей діагноз було встановлено під час попередніх спроб лікування безпліддя за допомогою програм допоміжних репродуктивних технологій, насамперед, програм запліднення ін вітро. Вік жінок коливався від 24 до 37 років (середній вік склав 32,6±3,25 роки). Пацієнток цієї групи було допплерометрично обстежено до початку повторних програм лікування та вже під час лікування в динаміці. В контрольну групу порівняння увійшли 15 жінок з нормальною відповіддю яєчників на контрольовану стимуляцію овуляції, що була доказана при проведенні у них попередніх програм запліднення ін вітро (зареєстрована адекватна проведеній стимуляції овуляції відповідь яєчників), але не отримано вагітність.


Результати. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що при ССВЯ на контрольовану стимуляцію овуляції спостерігається підвищення індексів опору судинного русла (ПІ та ІР) у жінок в яєчниковій артерії та в її стромальних гілках. В той же час при афолікулярному типі ССВЯ ці показники (ПІ та ІР) підвищені більше, ніж при фолікулярному типі ССВЯ. Таке підвищення ПІ та ІР призводить до погіршення кровообігу в яєчниках, що, в свою чергу, можна розглядати як ознаку погіршення живлення фолікулів, їхнє зростання у відповідь на стимуляцію при цьому або суттєво затримується або повністю зупиняється.


Висновки. Таким чином, нами було зроблено висновок, що проведення кольорового допплерівського картирування у жінок - кандидаток на програму запліднення ін вітро та визначення таких параметрів допплерометрії як індекс резистентності (ІР) та пульсаційний індекс (ПІ) є достовірними критеріями в порівняні з нормальною відповіддю яєчників на контрольованій стимуляції овуляції для передбачення та прогнозування розвитку ССВЯ в програмах запліднення ін вітро, що планується у таких жінок. Відповідно до отриманих результатів допплерометричного дослідження, які вказують на високу вірогідність розвитку ССВЯ, ми відстрочуємо програму запліднення ін вітро та проводимо комплексну терапію направлену на покращення живлення яєчників, її ефективність ми, знов таки, підтверджуємо на підставі критеріїв допплерометрії та, при її позитивному впливі, переходимо до контрольованої стимуляції овуляції, а при відсутності ефекту – ставимо питання про програму донації ооцитів.