ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗМІН ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЮ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Хомазюк І.М., Курсіна Н.В.

ДУ “Науковий центр радіаційної медицини АМН України”, Київ


Мета. Визначити особливості структурно-геометричної перебудови лівого шлуночка серця в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії (ЛНЧА) з артеріальною гіпертензією в залежності від її ступеню.


Об‘єкт і методи дослідження. Обстежено 330 учасників ЛНЧА з АГ. За класифікацією АГ у 126 з них АТ був на рівні 1 ступеню (140-159/90-99 мм рт.ст.), 120 – 2 ступеню (160-179/100-109 мм рт.ст.), 84 – 3 ступеню (>180/110 мм рт.ст.). Групу контролю склали 81 особа без захворювань системи кровообігу. Структурно-геометричні зміни лівого шлуночка (ЛШ) серця оцінювали за допомогою ехокардіографії з використанням приладу «Aloka SSD-630», Японія.


Результати. Гіпертрофія ЛШ серця встановлена у 80,6% учасників ЛНЧА з АГ і суттєво переважала частоту ураження інших органів-мішеней. Поширеність її збільшувалася при зростанні ступеню АГ. При АГ 3 ступеню вона досягла 97,6% і перевищила дані при АГ 2 ступеню на 11,8%, 1 ступеню – 33,4% (P<0,05). Значна гіпертрофія ЛШ з індексом маси міокарда > 170 г/м2 при АГ 3 ступеню склала 60,7% при даних у хворих з 2 ступенем – 42,5%, 1 ступенем – 24,5% (P<0,05). Потовщення задньої стінки ЛШ > 11 мм відбувалося відповідно у 94,1%, 82 % та 55,6%, при цьому досягло 14-17 мм у 40,5% хворих з АГ 3 ступеню, що було більшим на 19,7%, ніж при АГ 2 ступеню, 29,3% - АГ 1 ступеню (P<0,05). Різниця з контролем показників, що характеризують гіпертрофію ЛШ при АГ склала при АГ 3 ступеню для маси міокарда 163,9 г, її індексу – 82,2 г/м2, при АГ 2 ступеню - 147,7 г та 70,4 г/м2, АГ 1 ступеню - 127,5 г та 57,1 г/м2 відповідно (P<0,05). Переважала концентрична гіпертрофія ЛШ, яка була зареєстрована при АГ 3 ступеню у 66,7%, АГ 2 ступеню – 54,2%, 1 ступеню – 37,3% (P<0,05). Дилатація ЛШ (індекс кінцевого діастолічного розміру >3,1 см/м2) при АГ 3 ступеню зустрічалася в 10 %, збільшення розміру лівого передсердя >40 мм – 28%, тоді як при меншому ступені АГ їх частота не перебільшувала відповідно 5,8% та 15%. Тип ремоделювання мав прямий зв’язок зі ступенем АГ (r=0,37, Р<0,001), величиною офісного систолічного (r=0,4, Р<0,001), діастолічного АТ (r=0,31, Р<0,01). Щодо визначення граничного рівня індексу маси міокарда, вище якого проявляється ризик ускладнень, то це питання потребує подальшого дослідження.


Висновок. В учасників ЛНЧА з АГ гіпертрофії ЛШ належить пріоритетна роль серед ураження інших органів-мішеней. З індексом маси міокарда корелювали розмір лівого передсердя, частота фібриляції передсердь, серцевої недостатності. Все це обґрунтовує зміщення акцентів на початок контролю АГ на самому ранньому її ступеню, ураховуючи ризик розвитку гіпертрофії ЛШ як найближчий, так і на все життя.