СТАН КОМПЛЕКСУ ІНТИМА-МЕДІЯ У ХВОРИХ НА ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ

Мишанич О.М., Динник О.Б., Мостовий С.Є.

Медичне науково-практичне об'єднання «Медбуд», Київ


Вступ. Ендотелій входить в склад ретикуло-ендотеліальної системи печінки і може системно страждати при її захворюваннях.


Мета. Дослідження стану ендотелію за даними комплексу інтима-медія у хворих на дифузні захворювання печінки.


Матеріали та методи. Нами було досліджено стан комплексу інтима-медія (КІМ) загальних сонних артерій у середньому сегменті білатерально у 30 здорових волонтерів і у 89 хворих на дифузні захворювання печінки (ДЗП). Дослідження товщини КІМ проводили вранці натще на ультразвукових системах EnVisor C HD та HD 11 (Philips НС) з широкоcмуговим лінійним датчиком з частотою 3-12 МГц високої роздільної здатності. Структура ДЗП: цироз печінки (ЦП) – 14 пацієнтів (1 група); хронічні вірусні гепатити (ВГВ - 14, ВГС - 20, ВГВ+С - 4, ВГ TTV-1, ВГ ЕВ-1) – 40 (2 група), хронічний токсичний гепатит (ТГ) - 21 пацієнтів (3 група); з хронічним неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) – 14 (4 група). Вік пацієнтів від 19 до 64 років, середній вік склав 36,9±11,8 років, з них 31 жінок і 58 чоловіків з тривалістю захворювання від 6 місяців до 7 років. Контрольна група - 30 здорових волонтерів, вік від 19 до 64 років, середній вік склав 36,9±11,8 років, з них 12 жінок і 18 чоловіків. Результати статистично обробляли в MS Excel.


Результати та їх обговорення.

Таблиця 1. Товщина комплексу інтима-медія у хворих на ДЗП.


групи Нозологія Товщина КІМ ЗСА (мм)

1 ЦП 1,04±0,17 **

2 ХВГ 0,82±0,15 *#†

3 ХТГ 0,94±0,31 *

4 НАСГ 1,14±0,21**†

5 Контроль 0,74±0,17


* р<0.05 при порівнянні з контрольною групою,

** р<0.01 при порівнянні з контрольною групою,

# р<0.05 при порівнянні з хворими на ЦП,

† р<0.05 при порівнянні з хворими на ХТГ.


Латеральних розбіжностей в товщині КІМ групах не виявлено. При порівнянні показників КІМ у досліджених груп відмічено достовірне потовщення КІМ у всіх хворих на ДЗП при порівнянні з контролем, що свідчить про наявність ендотеліального ураження при ДЗП, можливо, зумовлене впливом прозапальних цитокінів Іл 1, 2, 6, ТНФ-α, циркулюючих імунних комплексів. При порівнянні показників між групами відмічено максимальне значення товщини КІМ в підгрупі НАСГ, що пов'язане, з одного боку, впливом порушень ліпідного й вуглеводного обміну на ендотелій, з іншого - хронічним запальним процесом. У хворих на ХВГ були найнижчі показники КІМ, що зумовлено найменшим віком в цій когорті 31,8±8,9 років та меншим впливом супутньої патології на структурно-функціональний стан ендотелію.


Висновки.

1. У хворих на дифузні захворювання печінки відмічається потовщення комплексу інтима-медія.

2. Найбільше значення КІМ виявлено у хворих на неалкогольний стеатогепатит.