ВЗАЄМОЗВЯЗОК ДОБОВОГО ПРОФІЛЮ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ЗМІНАМИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА

Харченко О.О., Татьяненко О.В., Фурса О.В., Поріц С.Л.

Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, Дніпропетровськ


Вступ. Процес структурно-геометричного ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) є незмінним атрибутом гіпертонічної хвороби (ГХ) та знаходиться в основі розвитку багатьох ускладнень після перенесеного інфаркту міокарда (ІМ).


Мета – вивчення взаємозвязків добового профілю артеріального тиску (АТ) зі структурними змінами серця у хворих на ГХ після ІМ.


Матеріали і методи. Обстежено 35 чоловіків з ГХ 1 - 3 ступеню, що перенесли ІМ, середній вік яких склав 54,7±5,8 роки. Критерієм виключення з дослідження було наявність у хворих серцевої недостатності IIБ-III стадії. Всім хворим виконували допплерехокардіографію (система GE Logiq P5 Pro, США) та добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ) з використанням апарату ABPM-04 (Meditech, Угорщина).


Результати. За результатами кореляційного аналізу встановлено статистично значимий прямий взаємозв'язок помірної та середньої сили між середьодобовими, середньоденними, середньонічними рівнями АТ та структурними показниками товщини стінок та маси міокарда ЛШ (Табл.1). Ця асоціація є ілюстрацією впливу АТ на формування гіпертрофії ЛШ (ГЛШ) та підтверджує дані багатьох досліджень. З підвищенням середніх значень АТ також відзначалось погіршення лінійних та об'ємних характеристик порожнин ЛП та ЛШ (ЛП, КДР, КСР, КДО, КДІ, р<0,05). Слід зазначити, що показники систолічного АТ (САТ) краще корелювали з параметрами, що відображають товщину стінок ЛШ, у той час, як показники діастолічного АТ (ДАТ) продемонстрували найбільш стійкий зв'язок з дилатацією ЛШ.


Таблиця 1. Зв’язок середніх значень АТ за даними ДМАТ з параметрами ГЛШ (n=35)

Показники ДМАТ Кореляція, r

ТМШП ТЗС ММЛШ ІММЛШ

САТ Доба 0,32* 0,55** 0,52** 0,47**

ДАТ 0,19 0,25 0,46** 0,39**

ПАТ 0,35* 0,69** 0,42** 0,40**

САТ День 0,34* 0,56** 0,53** 0,48**

ДАТ 0,17 0,24 0,46** 0,41**

ПАТ 0,35* 0,64** 0,38* 0,36**

САТ Ніч 0,26 0,49** 0,44** 0,40**

ДАТ 0,20 0,24 0,37** 0,30*

ПАТ 0,24 0,63** 0,39** 0,39**

Примітка: r – коефіцієнт кореляції; * – p<0,05; ** – p<0,01


Висновок. У хворих на АГ, що перенесли ІМ, встановлено прямий взаємозв'язок (р<0,05) між середьодобовими, середньоденними, середньонічними рівнями АТ та товщиною стінок і масою міокарда ЛШ. При цьому показники САТ краще корелюють з параметрами, що відображають товщину стінок ЛШ, у той час, як показники ДАТ мають більш стійкий зв'язок з дилатацією ЛШ.