Можливості еластографії хвилі зсуву в діагностиці експериментального неалкогольного стеатогепатозу

Динник О.Б.1 , Боднар П.М.2, Михальчишин Г.П.2, Берегова Т.В.3, Кобиляк Н.М.2

__________________________________________________________

1 – Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, Київ

2 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, 01601

3 – ННЦ «Інститут біології » Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 03022


Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є неспецифічним, інтегральним і багатофакторним ураженням печінки при цукровому діабеті типу 2, ожирінні, інсулінорезистентності, метаболічному синдромі (МС), дисліпідемії та атеросклерозі. Вона проявляється стадійно: стеатозом печінки, стеатогепатитом, фіброзом та стеатогенним цирозом. У хворих з ожирінням НАЖХП зустрічається у 30-100%, діабеті типу 2 у 10-75%, при гіперліпідемії у 20-92%, а також у 10-24% здорових людей [1].

В даний час близько 12% всіх трансплантацій печінки в США виконуються з приводу цирозу внаслідок НАЖХП [2]. Середня тривалість життя хворих з НАЖХП менша, ніж у популяції. Якщо в загальній популяції печінкова патологія є тільки 13-ою головною причиною смерті, то у пацієнтів з НАЖХП вона стоїть на 3-му місці [3].

Саме тому актуальною є сьогодні проблема ранньої діагностики НАЖХП починаючи з ранніх її стадій – стеатогепатозу.


Мета дослідження: обґрунтувати новий спосіб діагностики неалкогольного стеатогепатозу за допомогою використання методу ультразвукової еластографії хвиль зсуву (ЕХЗ).


Матеріали та методи. Експериментальний стеатогепатоз моделювали на статевозрілих щурах-самках, вагою 180-200г. Під нашим спостереженням було 20 тварин, які розподілялись на 2 групи. До першої групи контрольних тварин увійшло 8 щурів, а до другої групи експериментальних тварин з неалкогольним стеатогепатозом увійшло 12 щурів. В експериментальній групі тварин патоморфологічно виявлена дрібнокраплинна жирова інфільтрація гепатоцитів паренхіми печінки без ознак запальних та фібротичних змін. В гепатоцитах спостерігались ознаки жирової дистрофії по типу дрібнокраплинного стеатозу, накопичення множинних жирових вакуоль в гепатоцитах, які зміщують ядро до периферії клітини. Для виявлення неалкогольного стеатогепатозу ми використали метод ультразвукової еластографії печінки щурів. Для оцінки ультразвукової ЕХЗ використовували апарат Ultima PA ( Фірма «Радмир» ДП АТ НДІРІ, Харків, Україна) контактно датчиком лінійного формату на частотах 7-10 МГц на глибині 10-30 мм іn vivo або in vitro у акустичному фантомі. Статистичну обробку виконано за допомогою t-критерія Стьюдента.


Результати. При ЕХЗ правої і лівої часток 8 здорових щурів патологічних змін не виявлено. При ЕХЗ правої і лівої часток печінки експериментальної групи з 12 щурів виявлено підвищення показників жорсткості печінки (табл.1). Морфологічно в експериментальній групі виявлена дрібно краплина жирова інфільтрація гепатоцитів паренхіми печінки без ознак запальних та фібротичних змін. Цей факт свідчить про чутливість методу ЕХЗ для виявлення чистого стеатозу у печінці щурів.


Табл.1. Показники ультразвукової еластографії хвилі зсуву в контрольній та експериментальній групах тварин

  Контрольна група
(n=8), кПа
Експериментальна
група (n=12), кПа
Права
частка печінки
4,52±0,97 6,94±1,9*
Ліва
частка печінки
3,89±1,13 6,21±1,02*


р<0,01


Висновки:

1. В гепатоцитах експериментальних щурів морфологічними ознаками неалкогольного стеатогепатозу були наявність жирової дистрофії по типу дрібнокраплинного стеатогепатозу та накопичення жирових вакуолей, які зміщують ядро клітини до периферії.

2. В експериментальних тварин за допомогою методу ультразвукової еластографії хвиль зсуву виявлено достовірне підвищення жорсткості паренхіми печінки, що свідчить про наявність у них неалкогольного стеатогепатозу. 3. Можна прогнозувати доречність використання методики ультразвукової еластографії хвиль зсуву в якості неінвазивного маркера діагностики неалкогольного стеатогепатозу в клінічних умовах.

Список літератури.

1. Angulo P. Nonalcoholic fatty liver disease // N. Engl. J. Med. — 2002. — Vol. 346. — P. 1221-1231.

2. McCullough A. The clinical features, diagnosis and natural history of non-alcoholic fatty liver disease. Clin Liver Dis 2004;8:521-533.

3. Adams L.A., Lymp J.F., St Sauver J., Sanderson S.O., Lindor K.D., Feldstein A., et al. The natural history of non-alcoholic fatty liver disease: a population-based cohort study. Gastroenterology 2005;129:113-121.