СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДИННОЇ СТІНКИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА

Колесник Т.В., Фурса О.В.

Дніпропетровська державна медична академія

Державна установа «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ Украіни», Дніпропетровськ


Серцево-судинне ремоделювання є важливою ознакою ураження органів при артеріальній гіпертензії (АГ). Одним з незалежних факторів ризику розвитку церебральних катастроф вважається товщина комплексу інтима-медіа (КІМ) в сонних артеріях.


Мета роботи – визначити наявність та ступінь структурних змін судинної стінки у хворих на АГ, що перенесли інфаркт міокарда (ІМ).


Матеріали та методи. Обстежено 40 чоловіків з АГ 1-3 ступеню, що перенесли ІМ, середній вік яких склав 53,8±5,8 роки. За допомогою ультразвукового сканера Logiq P5 Pro, GE, США, проведено дуплексне сканування магістральних судин шиї з вимірюванням товщини КІМ та оцінкою її ехо-структури та допплер-ехокардіографію (ДЕхоКГ) з оцінкою структури міокарда лівого шлуночка (ЛШ). Статистичну обробку матеріалу проводили за допомогою рангової кореляції Спірмена, статистично значущими вважали результати при р<0,05.


Результати. Ознаки атеросклеротичного ураження судин були виявлені у 34 хворих, що склало 85% обстежених. У 42,5% був встановлений нестенозуючий атеросклероз та в 42,5% випадків – нестенозуючий. З 40 обстежених у 32 хворих були виявлені атеросклеротичні бляшки, при цьому у 9 пацієнтів (14,5%) з гемодинамічно значущим стенозуванням. Бляшки локалізувались переважно в ділянці біфуркації загальних сонних артерій, були гетерогенними з перевагою гіперехогенного компоненту. У деяких пацієнтів мало місце поширення атеросклеротичних бляшок на гирло внутрішньої сонної артерії. У частини хворих (17,5%) спостерігалось двобічне ураження артерій атеросклеротичним процесом. При проведенні кореляційного аналізу встановлено статистично значимий прямий кореляційний зв'язок товщини КІМ та наявностю атеросклеротичних бляшок з товщиною міжшлуночкової перетинки (ТМШП) (R=0,45, р<0,01) та відносною товщиною міокарда (ВТМ) (R=0,34, р<0,05).


Висновки. У хворих на АГ, що перенесли ІМ, встановлена висока частота виявлення атеросклеротичних уражень сонних судин. Встановлено прямий кореляційний зв'язок товщини КІМ з ТМШП та ВТМ (р<0,05), що є відображенням паралелізму змін серця та артеріальних судин у хворих на АГ, ускладнену ІМ.