УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Климась І.В., Хіміон Л.В., Лисенко Г.І.

Кафедра сімейної медицини Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Вступ. Однією з актуальних проблем ревматології на сучасному етапі є розробка та вдосконалення методів діагностики патології внутрішніх органів у хворих на ревматоїдний артрит (РА), зокрема гепатобіліарної (ГБС) та серцево-судинної систем (атеросклерозу), для діагностики яких широко використовується доступний та інформативний метод ультразвукового дослідження.


Мета. Визначити роль ультразвукового дослідження в діагностиці патології ГБС та ознак розвитку атеросклерозу у хворих на РА.


Матеріали та методи. Проведено обстеження стану ГБС та сонних артерій на шиї у 52 хворих на РА (середній вік хворих 44,3±5,6 років, середня тривалість захворювання 6,2р., 43 – жінки, 9 - чоловіків), які знаходились під наглядом ревматолога в Київській обласній клінічній лікарні та на кафедрі сімейної медицини НМАПО імені П.Л, Шупика, та 20 практично здорових осіб відповідних за віком та статтю без аутоїмунної патології в якості групи контролю. Дослідження виконували на ультразвуковому апараті ULTIMA PRO-30 («РАДМІР», Харків) із застосуванням конвексного датчика C2-5 МГц та лінійного датчика L5-10 МГц. При дослідженні ГБС оцінювали розміщення, форму, контури, розміри печінки, структуру та ехогенність паренхіми, судинний малюнок печінки; оцінювали розміщення, форму, контури, розміри жовчного міхура та протокової системи, структуру та ехогенність стінок та порожнини жовчного міхура. При оцінці судин шиї досліджувались загальні, зовнішні та внутрішні сонні артерії з обох сторін, оцінювалась товщина комплексу інтима-медіа (КІМ) загальних сонних артерій, вимірювання проводилось на відстані 3 см проксимальніше біфуркації загальної сонної артерії протяжністю 1 см. Кількісна оцінка кровотоку проводилась шляхом безпосереднього вимірювання параметрів та розрахунку індексів.


Результати. У 49 обстежених хворих на РА виявлена патологія ГБС (94,23%). Зміни стану ГБС у хворих на РА трактувались як: - жирова інфільтрація печінки – 46 хворих (88,46%); - холестероз жовчного міхура – 39 хворих (75%); - жовчно-кам′яна хвороба – 1 хворий (1,92%); - хронічний холецистит – 12 хворих (23,07%). У хворих на РА в порівнянні з контрольною групою відмічалось потовщення судинної стінки. Потовщення КІМ виявлено у 47 хворих на РА (90,38%), середня товщина КІМ склала 0,88±0,15мм, при цьому у 11,5% хворих цей показник перевищував 1,0 мм. В групі контролю середня товщина КІМ склала 0,62±0,08 мм. Результати є достовірні в обох досліджуваних групах.


Висновки.

1. Характерною для хворих на РА є патологія ГБС - жирова інфільтрація печінки, стеатоз, хронічних гепатит, хронічний холецистит, холестероз жовчного міхура.

2. Потовщення КІМ сонних артерій в переважної більшості хворих на РА в порівнянні з групою контролю свідчить про розвиток атеросклерозу.

3. Ультразвукове дослідження є доступний, інформативний, неінвазивний метод діагностики змін з боку ГБС та ознак розвитку атеросклерозу у хворих на РА.